Academichna mobilnyst yak strategichna variatsii ukrainskogo studentstvo

2018;
: 15-20

Harasymiv В. "Academichna mobilnyst yak strategichna variatsii ukrainskogo studentstvo"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The entry of Ukraine into European and global processes leads to the transformation of the socio-cultural paradigm and creates new models of social life of modern students. The introduction of new methods of student exchanges and the maintenance of individual mobility by the state creates a new approach in promoting economic growth of the country, political stability and social balance of the citizens. The article analyzes the current state of Ukrainian education under the influence of globalization processes, the development of academic mobility in Ukraine, and describes the external and internal problems that affect the national education.

1. Mike Byram, Fred Dervin. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Mike Byram, Fred Dervin. Available at: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf.

2. Shpektorenko I. V. Struktura akademichnoyi mobil'nosti personalu: upravlins'kyy aspekt [Structure of Academic Mobility of Personnel: Managerial Aspect]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ Patp/2009_2/09sivpua.pdf.

3. Hulyayeva N. M. Mobil'nist' vykladachiv i studentiv: problemy ta oriyentyry [Mobility of teachers and students: problems and benchmarks]. Materialy VI shchorichnoyi mizhnarodnoyi konferentsiyi “Rozbudova menedzhment-osvity v Ukrayini” (17–19 lyutoho 2005 r., m. Dnipropetrovs'k). Kyiv : Navch.-metod. tsentr “Konsortsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini” Publ, 2005. pp. 76–81.

4. Bolons'kyy protses u faktakh i dokumentakh [Bologna process in facts and documents]. Upor. : Stepko M. F., Bolyubash Ya. Ya., Shynkaruk V. D., Hrubinko V. V., Babyn I. I. Kyiv: Vyd-vo TDPU Publ, 2006. 52 p.

5. Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 p. No. 1556-VII [About Higher Education. Law of Ukraine dated 01.07.2014 p. No. 1556-VII]. Available at: http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.

6. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok realizatsiyi prava na akademichnu mobil'nist'. Postanova KMU vid 12 serpnya 2015 r. No. 579 [On Approval of the Regulations on the Procedure for the Implementation of the Right to Academic Mobility. CMU Resolution dated August 12, 2015 No. 579]. Available at: http:// www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid.

7. Natsional'na stratehiya rozvytku osvity na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of Education for 2012-2021]. Available at: http:// www.meduniv.lviv.ua/files/.../nats_strategia.pdf.

8. Monitorynh intehratsiyi ukrayins'koyi systemy vyshchoyi osvity v Yevropeys'kyy prostir vyshchoyi osvity ta naukovoho doslidzhennya : analit. zvit [Monitoring the integration of the Ukrainian higher education system into the European Higher Education Area and scientific research: analyst. report]. Mizhnarod. blahod. Fond “Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky” ; za zah. red. T. V. Finikova, O. I. Sharova. Kyiv : Takson Publ, 2014. 144 p.

9. Antonov A. V. Derzhavne rehulyuvannya protsesu aktyvizatsiyi akademichnoyi mobil'nosti [State regulation of the process of activating academic mobility]. Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya. 2015. Vol. 2. рр. 50–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_10

10. Fedorova I. I. Akademichna mobil'nist' ukrayins'kykh studentiv suchasnoho osvitn'oho prostoru [Academic mobility of Ukrainian students of modern educational space]. I. I. Fedorova, Ya. V. Trofymenko. Visnyk NTUU“KPI”. Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika : zbirnyk naukovykh prats' Publ. 2012. No. 2(35). pp. 139–144.