Volume 886, 2018

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання
синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України.
Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

In this Number

(33 papers)
V. E. Stadnik, Martyn Sozanskyi, N. M. Koval, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn
3-13
S. I. Gerasimchuk, H. V. Mel’nyk , I. B. Sobechko, Z. S. Tymnyak, Yu. P. Pavlovskiy
23-27
O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, Nadiya Tishchenko, R. R. Kostyuk, Viktoria Kochubei, V. V. Sergeev
28-33
Zoryana Komarenska, M. V. Nykypanchuk, Lilianna Oliynyk
34-40
Lilianna Oliynyk, Nataliya Bernatska, Volodymyr Reutskyy, Zoryana Komarenska
41-46
Iryna Dron, S. I. Vynnytska, V. V. Oleksa, Semen Khomyak, Dmytro Ostapiv
47-51
Yurii Sukhatskiy, O. I. Zin, Zenovii Znak, Roman Mnykh
67-72
B. В. Chekanskyi, Iryna Lutsyuk
73-78
Ivan Solokha, Orest Vakhula, Myron Pona, Z. I. Borovetz
90-95
R. O. Subtelnyi, О. M. Orobchuk, О. R. Dresher, B. O. Dziniak
102-106
T. I. Chervinskiy, Bohdan Korchak, O. V. Kohut
107-112
А. V. Nakonechna, S. P. Bondarenko, G. B. Shiуan, Nataliya Monka, A. V. Malitska, Vira Lubenets
118-127
А. I. Karkhut, V. T. Samborskyi, Ch. B. Bolibrukh, Svyatoslav Polovkovych, V. P. Novikov
128-135
Vasyl Shupeniuk, T. M. Taras, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska, I. I. Hubytska
136-145
V. O. Syngaevskiy, Ch. B. Bolibrukh, A. V. Kudrinetska, Svyatoslav Polovkovych
146-157
O. Shynkaruk, M. Kukhtyn, O. Vichko, O. Shved, N. Marintsova
158-164
Yevgen Semenyshyn, O. S. Ivashchuk, Tetiana Rymar
177-183
O. R. Popovych, N. Yu. Vronska, V. T. Sliusar, Y. M. Zaharko
184-189
Diana Katruk, T. V. Humenetskyi, Volodymyr Levytskyi, M. V. Boiko
190-195
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, Ananiy Kohut, O. M. Shevchuk, A. Voronov, S. Voronov
196-204
Volodymyr Moravskyi, A. Kucherenko, I. Yakushyk, L. Dulebova, T. Garbacz
205-212
O. L. Paiuk, Nataliya Mitina, Zorіana Nadashkevych, Nataliya Kinash, Alexander Zaichenko
213-219
Nataliya Semenyuk, Kh. V. Levytska, Iryna Dziaman, Galyna Dudok, Volodymyr Skorokhoda
220-225
V. O. Serdiuk, O. M. Shevchuk, O. B. Pereviznyk, Natalya Bukartyk, Viktor Tokarev
226-235