Personnel efficiency assessment of the industrial enterprise on the principles of marketing

Автори: 
Zakharchyn G., Sobol I.

Lviv Polytechnic National University

The article deals with the basic aspects of personnel assessment of the industrial enterprise on the principles of marketing; the role of the marketing approach in determining the value of an mployee in the labor market, and the formation of a modern and potentially viable competencies of personnel is emphasized; the importance of the social aspect ofpersonnel efficiency assessment in terms of the spread of socio humanistic trends is underlined.

1. Hurianov A. B. Upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva na zasadakh marketynhovoho menedzhmentu / A. B. Hurianov, D. A. Tereshchenko // Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – 2011. – # 98. – S. 94–99.
2. Zakharchyn H. M. Marketynhovyi pidkhid do upravlinnia personalom u suchasnykh umovakh /
H. M. Zakharchyn, N. P. Liubomudrovap // Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika” Seriia: Lohistyka. – 2015. – # 833. – S. 15–20. 3. Yeskov O. L. Otsinka personalu – vazhlyvyi chynnyk
sertyfikatsii kadriv / O. L. Yeskov, M. T. Pashuta // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 2007. – # 3 (70). – S. 157.
4. Innovatsii u marketynhu i menedzhmenti:monohrafiia / za zah. red. d-ra ekon.
nauk, profesora S. M. Illiashenka. – Sumy: TOV “Drukarskyi dim “Papirus”, 2013. –616 s.
5. Labenska T. M. Rozrobka metodyky otsinky personalu pidpryiemstva / T. M. Labenska // Derzhava
ta rehiony, seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo / holova redaktsiinoi rady: V. L. Koriniev, 2007. –
# 4 – S. 160.
6. Mironova Yu. V. Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu informatsiieiu vyrobnychoho pidpryiemstva / Yu. V. Mironova, A. V. Kukhar, O. D. Sytnik // Ekonomichnyi prostir. – 2015. – # 95. –
S. 220–230. 7. Mohylevkyn E. A. HR-ynstrumentы: praktycheskaia otsenka. Kak vыiavyt
sotrudnykov, kotorыe mohut dat maksymalnыi rezultat: ucheb.-prakt. posob. /
E. A. Mohylevkyn, A. S. Novhorodov, S. V. Klynykov. – SPb.: Rech, 2012 – 320 s. 8. Pashchuk L. V.
Marketynh personalu v innovatsiino-investytsiinomu seredovyshchi / L. V. Pashchuk // Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. – 2006. – # 6. – T. 3 (86). – S. 58–64.
9. Sivashenko T. Suchasni pidkhody do otsinky personalu / T. Sivashenko // Ekonomichnyi analiz, 2011. – Vyp. 8, Ch. 2. –
S. 315–317.
10. Tarnavska N. P. Innovatsiine upravlinnia konkurentospromozhnistiu lohistychnykh
lantsiuhiv: monohrafiia / N. P. Tarnavska, R. B. Syvak. – Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2011. – 240 s.
11. Turchyna V. M. Osnovni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti pratsi v period kryzy / V. M. Turchyna // Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. – K.: KNEU, 2010. – T. 2. – S. 427–436.
12. Turchyna V. M. Informatsine ta prohramne zabezpechennia upravlinnia efektyvnistiu pratsi / V. M. Turchyna // Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. – Poltava:PUET, 2011. – # 4(49). – Ch. 2. – S. 259–264