optimization

Сегментування зображень за кумулятивними ознаками густини пікселів сегментів

Запропоновано алгоритм знаходження порогу сегментації зображень за різницею кумулятивних гістограм реального та гіпотетичного зображень. Для знаходження порогів сформульовано одновимірні оптимізаційні задачі. Протестовано алгоритм та порівняно результати.

Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних

Показана можливість застосування закону «елеґантних» обертових симетрій- асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.

Основні підходи до оптимізації функціональних програм

Розглянуто основні підходи до оптимізації функціональних програм. Показано особливості та переваги кожного з них. Кожен із підходів ілюструється прикладами реалізації програм у середовищі Ліспу.

The basic approaches to optimization of functional programs are considered in the article. Features and advantages of each of them are shown. Each of approaches is illustrated by the examples of realization of the programs in the environment of Lisp.

Інформаційно-керівна система видавничих процесів на основі використання багатофакторних планів експерименту

Розглянуто інформаційно-керівну систему видавничих процесів з використанням комбінаторних планів багатофакторного аналізу, оптимізованих за критерієм мінімізації трудомісткості затрат за збереження достатнього рівня ефективності та забезпечення якості видавничої продукції. Показано можливість застосування для побудови оптимальних планів нового класу комбінаторних конфігурацій – ідеальних кільцевих в’язанок.

Оптимізація моделі перешкод на шляху реалізації екологічної конституції Землі

На основі аналізу ієрархічної моделі перешкод на шляху реалізації Екологічної конституції Землі синтезовано вектор пріоритетів матриці попарних порівнянь, головне власне значення якого слугує критерієм оптимізації вихідної моделі.

Due to the hierarchical models analysis of the World Environmental Constitution realization obstacles, the vector of pairwise comparisons priorities matrix was synthesized with the main eigenvalue as an original model optimization criteria.

Оптимальність режимів роботи газотранспортної системи

Поставлено і розв’язано оптимізаційні задачі транспортування газу для різних критеріїв оптимальності, а також досліджено наявний потенціал оптимізації. В резуль- таті числових експериментів знайдено верхні оцінки потенціалу оптимізації як для окремих технологічних об’єктів, так і для усієї газотранспортної системи.

Алгоритми виходу з локальних екстремумів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем

Досліджено вплив зміни алгоритмів у задачах оптимізації розміщення елементів електронних схем для виходу з локальних екстремумів. Продемонстровано застосування стратегії ітераційної зміни алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму з їх парним обміном. Експерименти виконано на тест-задачі Стейнберга. Показано, що така зміна дає змогу покращити результати оптимізації розміщення.

An effective approach in robustness optimization for solving the RFID network planning problem with uncertainty

RFID technology enables remote storage and retrieval of data on RFID tags, making it a versatile and efficient tool with widespread applications in various industries.  This paper presents a solution to the challenge of deploying RFID readers, which has been a persistent problem in the RFID technology practical and theoretical communities.  To address the deployment problem, the paper proposes a robust multi-objective approach that optimizes many requested objectives as: coverage, the number of deployed readers, and interference while taking into account uncontrollable

Evaluation of a snip pruning method for a state-of-the-art face detection model

With rapid development of machine learning and subsequently deep learning, deep neural networks achieved remarkable results in solving various tasks. However, with increasing the accuracy of trained models, new architectures of neural networks present new challenges as they require significant amount of computing power for training and inference. This paper aims to review existing approaches to reducing computational power and training time of the neural network, evaluate and improve one of existing pruning methods for a face detection model.