Підвищення ефективності механізмів управління закладами сфери охорони здоров'я

2021;
: сс. 127 - 139
Автори:
1
Lviv Politechnic National University

Узагальнено теоретичні засади державних та внутрішньогосподарських механізмів управління закладами сфери охорони здоров’я, проаналізовано наявні теоретико-методологічні засади їх побудови та практичну дієвість у сучасних умовах. Наведено деякі приклади зарубіжної практики й оцінено пропоновані в дослідницьких працях українських науковців пропозиції щодо системних змін управлінських технологій та можливості їхнього впровадження медичними закладами. Досліджено базові засади аналітичної оцінки ефективності функціонування механізмів та їхню дієвість в управлінні закладами галузі. Сформульовано шляхи оптимізації механізмів в управлінській системі закладів охорони здоров’я та підходи до аналітичної оцінки ефективності їх використання.

 1. Семчук І. В., Кукель Г. С., Роледерс В. В. (2020). Впровадження нових підходів до управління закладами охорони здоров’я в умовах ринку. Ефективна економіка, № 5. doi: 10.32702/2307-2105-2020.5.88.
 2. Смирнов С. О., Бикова В. Г. (2016). Механізм економічного управління закладами охорони здоро- в’я. Управління розвитком, № 3, 78–83.
 3. Стефанишин Л. С. (2019). Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, № 3, 160–166.
 4. Юринець З. В., Петрух О. А. (2018). Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Інвестиції: практика та досвід, № 22, 116–121.
 5. Мартинюк О. А., Курдибанська Н. Ф. (2016). Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії, 6, 75–79.
 6. Мельник Л. А. (2018). Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здорово- охоронної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток, № 11 [Електронний ресурс]. URL: http://www.dy.    nayka.com.ua/?op=1&z=1336.
 7. Ефективне управління медичними закладами (2017). Можливості МІС. [Електронний ресурс]. URL: https://euromd.com.ua/post-8164-efektivne-upravlinnya-medichnimi-zakladami-mozhlivosti-mis.
 8. Кризина Н. П. (2008). Державна політика України в галузі охорони здоров’я: механізми формуван- ня та реалізації. [дис. … д-ра наук., Національна академія державного управління при Президентові України].
 9. Бакуменко В. Д., Безносенко Д. О. Виявлення комплексу проблем державного управління проце- сами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління цими процесами. Центр навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України, 41. URL: http://www.napa-eurostudies.org.ua/2-2.rtf.
 10. Вовк С. (2019). Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я [дис. ... канд. екон. наук, Донецький державний університет управління].
 11. Автономізація закладів охорони здоров’я. Реформа фінансування охорони здоров’я. URL: http://healthreform.in.ua/autonomization.
 12. Шкільняк М. М., Желюк Т. Л., Васіна А. Ю., Дудкіна О. П., Попович Т. М., Овсянюк-Бердадіна О. Ф. (2018). Модернізація менеджменту системи  охорони  здоров’я  в  умовах  проведення  медичної реформи. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 4, 168–180.
 13. Назарко С. (2019). Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Проблеми і перспективи економіки та управління, 4 (20), 170–175.
 14. Карлаш В. В. (2020). Механізми державного регулювання охорони здоров’я населення України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. [дис. … канд. наук, Національний університет цивільного захисту].