Дослідження точності методів тригонометричного нівелювання для передачі висот через водні поверхні

https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.018
Надіслано: Квітень 25, 2017
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Актуальними залишаються дослідження передачі висот через водні поверхні, опрацювання методики підвищення точності тригонометричного нівелювання замість геометричного. Дослідити методи тригономет­ричного нівелювання, які можна застосовувати для передачі висот над водними поверхнями із використанням сучасних приладів. Методика. Виконані одночасні та неодночасні взаємні спостереження над різними водними поверхнями. Виконано опрацювання результатів тригонометричного нівелювання різними методами. Результати. На територіях навчально-геодезичних полігонів у місті Бережани Тернопільської області та
смт Шацьк Волинської області виконані роботи зі створення висотної геодезичної основи, зокрема і для дослідження точності тригонометричного нівелювання під час передачі висот над водними поверхнями. Виконана висотна прив’язка геодезичної основи геометричним нівелюванням ІІІ класу. Для визначення висот на досліджуваних пунктах проведено лінійно-кутові вимірювання із використанням автоматизованих тахеометрів TPS 1201R Leica та TC 2003 Leica. За результатами отриманими із спостережень на геодезичному полігоні у
смт Шацьк виконано порівняння перевищень геометричного нівелювання та перевищень отриманих із триго­нометричного нівелю­вання методами “із середини”, “через точку”, “рефракційного базису” та неодночасним двостороннім нівелюванням. Виконано зрівноваження аналітичної мережі методом найменших квадратів. За результатами спостережень виконаними в Бережанах визначено коефіцієнти вертикальної рефракції за різними напрямками та порівняння перевищень отриманих із геометричного нівелювання ІІІ класу із перевищенням з тригонометричного нівелювання методом “із середини”. Дослідження точності різних методів тригоно­мет­ричного нівелювання порівняно із геометричним нівелюванням ІІІ класу показало, що вони переважно задо­вольняють вимоги точності нівелювання на рівнинній місцевості. Для пересіченої місцевості необхідно вра­ховувати її особливості та враховувати виміряні додаткові характеристики розповсюдження променя візування над підстильними поверхнями, що характеризують стратифікацію атмосфери такі, як флуктуації зенітних віддалей або виміряних перевищень. Наукова новизна. Запропоновано застосування неодночасного двосто­роннього тригонометричного нівелювання над водними поверхнями взамін геометричного нівелювання ІІІ кла­су на трасах до 1 км. Практична значущість. Показано можливість заміни затратного геометричного нівелю­вання тригонометричним нівелюванням без втрати точності під час передачі висот через водну поверхню.

 1. Баран П. І. Тригонометричне нівелювання в інженерно-геодезичних роботах / П. І. Баран, Ф. Ф Соловйов, В. Я. Чоркоконь. –К: Укргеодезкартографія, 1996. -130 с.
 2. Дементьев В. Е. Рефракция и миражи / В. Е. Дементьев. − М.: ООО “Галлея-Принт”, 2009. – 391 с.
 3. Дементьев В. Е. Рефракция в турбулентной атмосфере / В. Е. Дементьев. − М.: ООО “Галлея-Принт”, 2011. – 398 с.
 4. Масліч Д. І. Особенности рефракционного поля на морских трассах в прибрежном субтропическом районе. / Д. І. Масліч, С. С. Перій // - Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - Львів, 1984. Вип. 39. – C. 38-46.
 5. Мороз О.І. Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань: Монографія/ О.І. Мороз. − Львів: В-тво НУ «ЛП», 2003. – 224 с.
 6. Островський А. Л. Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та  точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями/ А. Островський, О. Кравчук // Геодезія, картографія і аерознімання. -2007. -№69. –с.83-90.
 7. Перій С. С. Використання двостороннього тригонометричного нівелювання у світловіддалемірній полігонометрії / С. С. Перій // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – № 61. – С. 112-117.
 8. Перій С. С Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції/ С. С. Перій// Геодезія, картографія і аерознімання. -2015. -№82. –с.19-28.
 9. Тлустяк Б. Т. Исследование закономерностей изменения земной рефракции в прибрежной зоне больших водных поверхностей // Б. Т. Тлустяк. // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1974. № 20. – C. 86-93.
 10. Учет атмосферных влияний на астрономогеодезические измерения. / Островський А. Л., Джуман Б. М., Заблоцкий Ф. Д., Кравцов М. І. – М.:Недра, 1990.
 11. Accuracy of height measurements for levelling across wide water bodies / A. Celms. A. Ratkevičs. A. Brants. E. Kauranens// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2013 –№ІІ (26). –С.97-101.
 12. Bjelotomić O. Prefactory accuracy of levelling figure closure by combined measurements of trigonometric and geometric levelling// Bjelotomić O, Grgić I, Bašić T.// Proceeding of the 5th international conference on engineering surveying: «Ingeo 2011» Brijuni, Croatia, 22-24 September 2011, р.185-192;
 13. Brunner F. K.: Vertical Refraction Angle Derived from the Variance of the Angle-Of-Arrival Fluctuations. In: Refractional Influences in Astronomy and Geodesy, Tengström E., Teleki G. (Eds.), 1979, pp. 227–238.
 14. Tretyak K. Complex High Accuracy Satellite and Field Measurements of Horizontal and Vertical Displacements of Control Geodetic Network on Dniester Hydroelectric Pumped Power Station (HPPS) / K. Tretyak, S. Periy, I. Sidorov, L. Babiy // Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9, no. 1, 2015, pp. 83–96. Available at: http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.83
 15. Walo J. The Height transfer over the Czorsztyn artificial lake applying trigometric levelling/ Walo J. Pachuta A. Olszak T.//Reports on Geodesy/ -2004. -Tom 2/69. -p.315-321.