Дослідження точності побудови проектних довжин для розв’язання інженерно-геодезичних задач із використанням методу RTN

https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.005
Надіслано: Лютий 16, 2017
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мета цього дослідження – експериментальне визначення точності вимірювання порівняно коротких віддалей, характерних для виконання вишукувальних, розпланувальних та розмічувальних інженерно-геодезичних робіт, GNSS-приймачем за різних умов спостережень, під час використання RTN-технології на передгірській території Прикарпаття. Методика. Для дослідження точності вимірювання коротких віддалей у цій науковій  роботі виконано сім експериментів, які відрізнялись взаємним розміщенням перманентних станцій та фізико-географічними умовами місцевості. Для мінімізації випадкових похибок та збільшення достовірності отриманих результатів дослід у місті Івано-Франківськ виконувався на закладеному базисі, який дозволяє примусове центрування приладів. Особливістю цього базису є те, що він розташований безпосередньо близько від перманентної станції (10 км) на відкритій місцевості. Цей фактор практично компенсує систематичні складові похибок у результатах відносних вимірів. Спостереження проводились у RTN-режимі з приймачем, налаштованим на прийом диференційних поправок від мережі System Solutions. Результати. За результатами цих досліджень отримано точність визначення віддалей залежно від взаємного розміщення пунктів мережі System Solutions; виконано аналіз можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку в режимі RTN залежно від зон покриття; на основі перевірки гіпотези про рівність генеральних дисперсій двох нормально розподілених сукупностей знайдено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків під час побудови ліній довжиною до 200 м. Наукова новизна та практична значущість. Встановлено, що точність визначення побудованих векторів (ліній) GNSS-приймачем за різних умов спостережень завжди вища за точність визначення координат тим самим приладом; розроблено методику досліджень базисів для різних умов спостережень; встановлено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків для забезпечення заданої точності результатів; визначено середню квадратичну похибку вимірювання довжин ліній залежно від взаємного розміщення перманентних станцій.

 1. Бурак К. Визначення точності відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, О. П. Шпаківський // Вісник геодезії і картографії. – 2012. - №2 (77). – С. 15-17
 2. Гроб А. Анализ точности GNSS-измерений в сети базовых станций/ А. Гроб, А. Нестерович, А. Нежальський, Р. Федоренко // Зб. наук. праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів : вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.
 3. Гроб А. экспериментальная оценка точности определения координат навигационным приемником в диференциальном режиме / А. Гроб, А. Нестерович, Р. Федоренко // Зб. наук. праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів : вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – Вип. 1 (17).
 4. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования. – М.: ООО Издательство «Проект». 2009. – 48 с.
 5. Іваникович П. П. Методичні рекомендації до роботи «Космічної системи із захисту навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій - транскордонної системи передбачення природних надзвичайних явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині Словаччині, Румунії та Україні.»
 6. Ланьо О. Дослідження точності RTN-вимірювань у мережі UA-EUPOST / ZAKPOS / О. Ланьо, С. Савчук // Вісник геодезії і картографії. – 2012. - №4.
 7. Метешкін К. Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник / К. О. Метешкін, Д. В. Шаульський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 176 с.
 8. Савчук С. Експериментальні дослідження точності визначення координат методом RTN з використанням GPRS Інтернет з’єднання / С. Савчук, А. Задемленюк, А. Піскоровський // Зб. наук. праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів : вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – Вип. 1 (17).
 9. Терещук, О. Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Містобудування і територіальне планування. - 2013. - № 48.
 10. RTNLibver 2.4.2 Manual.T. Takasu, 2013
 11. TOPCON Україна [Електронний ресурс] / Центр інформ. технологій TNT-TPI GNSS  – Режим доступу : http://www.tnt-tpi.сom – Заг. З екрану
 12. ZAKPOS Мережа ркференцних станцій України [Електронний ресурс] / ZAKPOS (Transcarpathian Position Determination System) – Режим доступу www.ua-post/net/ZPOS-RTN-v103 – Заг. З екрану