ефективність

Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача

Досліджено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty користувацького інтерфейсу (КІ). Описано фактори, що відображають необхідність проведення оцінювання usabіlіty КІ. Наведено характеристики вимірюваних показників usabіlіty: ефективність, продуктивність, суб’єктивна задоволеність. Описано кількісні й якісні методи оцінювання usabіlіty КІ. Виявлено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty і методів тестування usabіlіty КІ, які можуть використати розробники і тестувальники програмного забезпечення для підвищення його конкуренто- спроможності.

PERSPECTIVES AND SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF COMPOSITE MATERIALS FOR STRENGTHENING OF DAMAGED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

The need for strengthening of existing structures has recently become topical. Composite materials due to their remarkable properties, possibility to adaptation to the design requirements and facilitation of restoration measures are widely used for strengthening. This article is focused on review of restoration approaches with the use of composite materials and specific features of their behavior under various impacts. Study includes analysis of recent studies in the area, identifying gaps of knowledge and perspectives for further research.

Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності

Досліджено способи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності. Автори розглядають сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а також аналізують проблеми, які виникають під час збуту продукції. Дослідження охоплює аналіз різних стратегій збуту та рекомендації щодо їх використання, а також вивчення важливості побудови відносин зі споживачами та оптимізації процесів управління збутом.

Економічне оцінювання ефективності використання людського капіталу авіаремонтними підприємствами

Досліджено особливості оцінювання економічної ефективності використання людського капіталу на прикладі провідних авіаремонтних підприємств України. Автори запропонували кілька показників для визначення ефективності використання людського капіталу в авіаремонтних підприємствах, ураховуючи показники фінансової ефективності, ефективності побудови структури та ефективності фінансування соціального розвитку людського капіталу. Крім того, виконано розрахунки цих показників. Дослідження виявили, що у 70,6 % випадків розвиток людського капіталу є повністю неефективним.

Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

On modeling a lexicographic weighted maxmin–minmax approach for fuzzy linear goal programming

In this paper, a novel approach for solving fuzzy goal programming is proposed.  This approach utilizes the weighted maxmin and weighted minmax methods simultaneously.  Relative weight is assigned to each fuzzy goal according to the preference of the decision maker.  A model for each of the two methods is separately stated; hence the two models are merged into one.  Moreover, the lexicographic maximization technique is applied to guarantee efficient solutions.  Therefore, the proposed approach allows the decision maker to compromise between the two methods.  Furthermore, the proposed approa

Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті здійснено аналіз історико-правових джерел України, які регулювали порядок громадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, встановлено закономірності виникнення та розвитку існуючих з цього питання проблем та запропоновані деякі шляхи їх вирішення по суті.

Програмно-алгоритмічне забезпечення паралельного розрахунку неізотермічного вологоперенесення на підставі апарату похідних дробового порядку

Побудовано нову математичну модель нестаціонарного процесу тепло- і вологообміну в двовимірній області на основі використання похідних Капуто та Грюнвальда-Летникова. Розроблено неявну скінченно-різницеву схему для апроксимації математичної моделі ноізотермічного вологоперенесення з урахуванням дробового інтегро-диференціального апарату. Наведений алгоритм чисельної реалізації моделі дозволяє отримати значення функції температури і вологості для всіх точок області розбиття. Для чисельної реалізації математичної моделі адаптовано метод дробових кроків.

Теоретико-прикладні засади ефективності відновлення авіаційної техніки

Досліджено особливості визначення сучасними науковцями поняття ефективності. Розкрито зміст ефективності через показники рентабельності. Досліджено трактування ефективності як певного стану справ. Виділено особливості розуміння ефективності як міри досягнення цілей, співвідношення між установленою метою та отриманими результатами.

Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті, на підставі аналізу змісту законодавчих актів, що регулюють порядок і умови здійснення громадського контролю за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, визначено існуючі у зв’язку з цим правові прогалини та колізії, а також розроблені науково обґрунтовані заходи щодо їх усунення.