каталізатор

Catalytic oxidation of tert-butyl alcohol to methacrolein

Oxidation of tert-butyl alcohol (TBA) to methacrolein (МA) over Fe-Te-Mo-Ox catalyst (Cat), promoted by Ca(NO3)2 has been investigated. Promoter concentration, which was optimal by the МA yield, has been established (Ca/Mo = 0.05). Using catalyst of such type the MA yield was 87.1 % (calculated for supplied TBA) at the temperature of 663 K, process time of 2.5 s and TBA concentration of 7.0 % with concentration of water vapour in the air of 20 %. Under mentioned conditions TBA conversion was 100 %, isobutylene conversion – 95.5 %, selectivity by MA was 87.6 % and by CO2 – 2.4 %.

The studies of complex formation of metal borides in the reaction system of epoxidation of 1-octene with tert-butyl hydroperoxide by IR spectroscopy

The complex formation of molybdenum and vanadium borides in the reaction system of 1-octene epoxidation with tert-butyl hydroperoxide by infrared spectroscopic analysis was studied. It was shown that 1-octene formed complex with metal moiety in a case of molybdenum boride and with boron moiety in a case of vanadium boride.

The use of isobutyl alcohol for methacrylate synthesis

Methyl methacrylates synthesis via oxidative conversion of isobutyl alcohol has been investigated in accordance with different schemes. The possibility of its use as an alternative raw material instead of isobutylene and tert-butyl alcohol has been established. Using the scheme isobutyl alcohol  methacrylonitrile  methyl methacrylate the product with ultimate yield of 64.8 % has been obtained. Taking into consideration the recirculation of unreacted methacrolein the yield is 81.9 %. This scheme may be recommended for industrial application.

Chemical Modification of Dianic Epoxy Resin by Fluorine-Containing Alcohols

New epoxy resins with fluorine atoms have been synthesized via chemical modification of dianic epoxy resin with fluorine-containing alhocols-telomers C7, C9 and C13, using benzyltriethylammonium chloride and KOH as a catalyst system. Their characteristics have been examined. The structure of synthesized products has been confirmed by IR-spectroscopy. It has been shown that new epoxy resins may be used as active plasticizers for industrial epoxy resin.

Вплив солей барію на фізико-хімічні та каталітичні властивості Fе-Te-Мо-Ох каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту

Досліджено вплив солей барію (нітрат, сульфат, хлорид) на фізико-хімічні і каталітичні властивості Fe:Te:Мо (1:0,85:1) оксидного каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту (ІБС) в метакрилонітрил (МАН). Встановлено, що кращим за виходом МАН є каталізатор (Кт), промотований ВаСІ2 (Ва/Мо = 0,1). Показано, що промотори збільшують питому поверхню (Sп) Кт та впливають на його поверхневу кислотність, що покращує ефективність каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ІБС в МАН.

Технологічні аспекти естерифікації дикарбонових кислот у присутності апротонних каталізаторів

Узагальнено результати досліджень закономірностей одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот у присутності апротонних каталізаторів – кислот Льюїса. Визначено вплив природи каталізаторів – солей металів, їх концентрації, природи і співвідношення реагентів, вмісту в них води, а також температури реакції на технологічні показники процесу естерифікації. Розглянуто технологічні аспекти процесу естерифікації в присутності апротонних кислот. Визначено можливість повторного застосування досліджених каталізаторів у технологічному процесі.

Chemical Modification of ED-24 Epoxy Resin by Adipic Acid

The possibility of epoxy resin carboxy-containing derivative (CDER) obtaining has been studied on the basis of dianic epoxy resin ED-24 and adipic acid (AA). The synthesized CDER contains epoxy and carboxy groups at the same time. Used catalysts were benzyltriethylammonium chloride (BTEACh); 1,4-diazobicyclo[2,2,2]octane; N,N-dimethylaminopyridine; 18-Crown-6, potassium hydroxide, triethylamine and 18-Crown-6+ZnCl2 catalytic system. The effect of the catalyst nature and amount, reagents ratio, process temperature and time on the reaction proceeding between ED-24 and AA has been determined.

Каталіз процесу оксихлорування етилену в 1,2-дихлоретан за участю активних центрів CuCl2/CuCl на поверхні γ-Al2O3

На основі рентгеноструктурного аналізу носія γ-Al2O3 і каталізатора CuCl2, CuCl на його поверхні, досліджена будова активних центрів. Показано вплив типу каталізатора на механізм процесу окислювального хлорування етилену. На основі даних мас-спектроскопічного аналізу вивчено різницю в будові активних центрів і механізмі роботи двох каталізаторів нанесеного й просоченого типу CuCl2, CuCl/γ-Al2O3, в процесі окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан.

Ультразвукова активація каталізаторів окиснювального дегідрування етилбензолу в стирол

Досліджено ультразвукове оброблення Fe2-Ві-Мо2-Ох каталізатора окиснювального дегідрування етилбензолу в стирол та порівняно його фізико-хімічні властивості з неактивованим каталізатором до і після роботи. Показано, що виготовлений з розчину солей і активований ультразвуком каталізатор має кращу активність та підвищує у порівняльних умовах вихід стиролу.

Окиснення моноксиду вуглецю з використанням кобальтових каталізаторів: короткий огляд

Розглянуто методи приготування і основні характеристики відомих каталізаторів для окиснення мон оксиду вуглецю. В табличній формі приведено короткий огляд літератури основних металовмісних каталізаторів (головним чином, кобальтових) для реакцій окиснення СО.