менеджмент

Вплив СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень

Розглянуто проблему впливу пандемії, спричиненої СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень. Проаналізовано за показниками обсягів перевезень та вантажообігу: діяльність всіх видів транспорту, залізниць України впродовж січня-липня 2019-2020 рр.; їх структуру за напрямами (транзитні, імпортні, експортні, внутрішні) за I півріччя 2019-2020 рр. Виокремлено фактори впливу на стан та зміну цих показників для АТ «Укрзалізниця». Запропоновано заходи щодо зменшення негативного впливу різних факторів на стан та розвиток ринку вантажних залізничних перевезень.

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

Accounting Book of the Lviv Mint (1656–1657) as a Source of Accounting and Analytical Experience in Managing Business Entities in Emergencies

Information for the management of economic entities is formed in accounting and does not lose its value in time for research and development of practical recommendations for the future. The Accounting Book of the Lviv Mint of 1656–1657, partially developed by historians, is a unique source of research and analytical experience in the management of public sector economic entities in emergencies, such as the war between the Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden (1655-1660).

Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів

Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управ- ління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів госпо- дарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємств у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

Концептуальна модель побудови і використання івент- менеджменту в управлінні підприємством

Сформовано та досліджено концептуальну модель побудови і використання івент- менеджменту в управлінні підприємством. Розкрито сутність складових елементів моделі, здійснено їх опис. Розроблена концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством дає змогу суб’єктам івент-менеджменту та керівникам підприємств ідентифікувати необхідне  ресурсне забезпечення,  цілі,  інструментарій, політику,  правила, процедури, індикатори, критерії тощо для ефективнішої реалізації івент-заходів.

Accounting and Analytical Support for Formation of Enterprise Economic Security Costs and Their Controlling Process

The article reveals the interdependence of enterprise property preservation and quality of information for ensuring management and controlling processes efficiency. The dependence of economic security on qualitatively-formed accounting and analytical support for such purposes is substantiated. It is analyzed the enterprise’s activities in terms of economic security formation by rational costs, in particular the influence of spent financial resources on employees’ physical and moral security, formation of intellectual property, etc.

Model of development and state regulation of activity of higher educational institution (HEI): using experience in management of leading hei of East Asia

The article studies the positive experience of leading universities in East Asia. The article analyzed the management of the National University of Singapore, which belongs to the strongest higher education in several areas. The University is known as a leading research center in the world, experienced educational institution, which attracts the best students from around the world. Emphasized the high quality of educational services of the University, provided a number of effective factors combine to guarantee obtaining a student in-depth knowledge of the chosen professional direction.

Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering

The article deals with the peculiarities of an economic evaluation of administrative systems in the context of management business processes reengineering. In particular, methodological approaches to the economic evaluation of such systems are described and characterized. It is concluded that under present conditions most of the projects on construction or improvement of administrative systems belong to the category of investment projects, which, accordingly, are related to investment costs.

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАДИ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРІВ

В статті наведено сформовано підхід щодо формування ефективних управлінських команд з урахуванням комплексного розгляду завдань, які постають перед організацією. Зокрема досліджено теоретичні основи вирішення прикладних проблем адаптації систем менеджменту з урахуванням людського фактору. Представлено бачення управління організацією через тріаду теорія – політика – практика, розкрито сутність кожного вказаного елемента в менеджменті. Запропоновано типологічний підхід щодо оцінювання світогляду менеджерів з урахуванням такого підходу в спеціалізованому тривимірному просторі.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.