місцеве самоврядування

Нормативно-правове забезпечення оптимізації компетенцій органів місцевого самоврядування

Досліджено нормативно-правові засади формування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст ключових законів України щодо органів місцевого самоврядування та сучасних концепцій їхньої діяльності. З’ясовано, що в Україні відсутнє єдине кон- цептуальне бачення статусу, компетенцій та відповідальності органів місцевого самоврядування. Встановлено, що нормативно-правове забезпечення щодо функціонування та розвитку органів місцевого самоврядування в Україні формується із регуляторних актів різного рівня.

Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління

Здійснено обґрунтування необхідності формування комунікативної системи публічного управління як способу забезпечення координованості діяльності суб’єктів державної, самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними процесами. Визначено теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління та розроблено її структурно-функціональну модель.

Удосконалення методики управління бюджетними коштами в умовах децентралізації

Розглянуто питання управління бюджетними коштами в умовах децентралізації у контексті нових підходів до методики його здійснення. На основі ґрунтовного та всебічного аналізу управління бюджетними коштами визначено низку удосконалень, які можуть бути застосовані з огляду на сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин та законодавче забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад місцевого самоврядування загалом. Означено характерні особливості кожного з удосконалень та окреслено порядок їх застосування для управління бюджетними коштами.

Нормативно-правове забезпечення утворення та функціонування об’єднаних територіальних громад

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування та розвитку спроможних територіальних громад. Визначено зміст проблем, які потребують законодавчого вирішення для успішного продовження реформ. Окреслено напрями та заходи удосконалення законодавчого забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Моделювання професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»: шляхи та способи урахування регіональних особливостей і потреб в умовах ступеневої освіти

Обґрунтовано необхідність удосконалення процесів моделювання професійної підготовки в умовах ступеневої освіти фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» шляхом урахування регіональних особливостей і потреб для забезпечення реалізації суспільної ролі фізичної культури і спорту. Проаналізовано теоретико-методологічні, нормативно-правові, інституційно-організаційні, технолого-методичні складові та розроблено модель урахування регіональних особливостей і потреб у системі професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти.

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах.

Нормативно-правові передумови реформування гмінного устрою в Галичині у 20–30-х рр. ХХ століття

Розбудова відновленої у 1918 р. Польської держави вимагала нових концептуальних поглядів та дій у політико-правовій сфері. Відповідно, міжвоєнна (1918 – 1939 рр.)
Польща потребувала уніфікації територіально-адміністративних одиниць та пов’язаних
із ними органів влади до однієї сталої складової. Перш за все, такої уніфікації
потребував гмінний устрій, який в польській державі до початку 30-х рр. ХХ століття
вирізнявся неоднорідністю. Реформа, здійснена у 1933 р., запроваджувала одну, єдину,

Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування

Стаття присвячена питанням функціонування органів місцевого самоврядування, яке може бути реактивним (визначатися впливами середовища) чи активним (визначатися власними цілями, спрямованими на середовище), синхронним чи діахронним.

Constitutional aspects of the regulation of territorial community status as the primary unit in the system of local self-government

The status of territorial community is determined as the primer subject of local selfgovernment. Various approaches of comprehension of territorial community are presented in domestic science. The scope and modes of consolidation of territorial community constitutional statute are investigated using the example of separate countries which are the members of the European Union.