моніторинг

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

ECOLOGICAL AND GENETIC MONITORING OF THE AGRO - AND BIODIVERSITY OF THE COASTAL ZONE OF WESTERN GEORGIA

The intensity of heavy metals, natural and anthropogenic radionuclides are studied in the cultivated plants and soil in the vicinity of the western coast of Georgia. It is shown that the intensity of their accumulation depends on the type of plant, the place of sampling and the ecological zone. The highest rate of natural radionuclides is 40K, and the lowest - 226Ra, from the technogenic radionuclides the high-quality activeness is characterized to 137Cs, and its accumulation is the highest in the soil. From the hard metals, the plants most actively absorb lead and cadmium.

Система моніторингу технологічних процесів «розумного підприємства»

Визначено основні  завдання для проведення моніторингу технологічних процесів на підприємстві: збір, збереження, візуалізація, попереднє аналітичне та інтелектуальне опрацювання технологічних даних у реальному часі. Сформовано вимоги та вибрано принципи розроблення системи моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основними з яких є модульність, системна інтеграція, відкритість та сумісність.

КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ВІТРОПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, СИСТЕМА ВІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОВОГО ПОТОКУ

Висвітлено  системне бачення контролю параметрів  вітрового потоку,  яке на  основі концептуального підходу до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітру  та  системи реєстрації даних дає  змогу  відображати отримані результати в режимі реального часу, що забезпечує достовірність інформації та прискорює прийняття  рішень щодо  розгортання  вітроенергетичних  станцій (ВЕС)  та  вибору  типу  вітротурбінних  генераторів (ВТГ).  Створено концептуальний підхід до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітрового потоку на основі  інформаційної програми моніторингу сили вітр

HAZARD MONITORING AND APPLICATION OF COMPLEX TERRITORIAL ANALYSIS TO ASSESS THE DEGREE OF PROTECTION FOR A CERTAIN REGION

The analysis of typical natural and man-made hazards for the Lviv region is carried out. The statistics of official documents are processed. The coefficient of protection of the region against dangers is calculated and the degree of its protection is determined

Cyber-Physical System of Parking Lot Operation

Multilevel structure of cyber physical parking lot operation system. Classification of the ways of driver identification has been given. The functions and algorithms of parking lot equipment unit’s work have been described. The succession of cars entering the parking lot has been shown. Structural scheme of parking equipment control board has been suggested. The calculation methods of the configuration parameters for cyber physical parking lots operation system have been produced.

Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем

Розроблено рекомендації щодо поліпшення якості математичних моделей моніторингу складних об’єктів техніки та медицини з низьким рівнем динаміки процесів, що характеризуються особливостями раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій.

Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень

Запропоновано метод обчислення автокореляції, а також ефективної кількості спостережень. Для генерування корельованих спостережень використовується метод рухомого середнього. За допомогою методу серій можливе спрощене обчислення ефективної кількості спостережень для визначення стандартної непевності середнього значення корельованих спостережень.

Дослідження точності вимірювання ГНСС-векторів під час моніторингу деформацій інженерних споруд

Мета. Метою дослідження є оптимізація моніторингу за допомогою ГНСС просторових зміщень на складних інженерних спорудах та мінімізація інтервалів ГНСС-спостережень за заданих параметрів точності. Методика. Для проведення експерименту розгорнуто тестову знімальну мережу з різними довжинами векторів, яка імітує моніторинг на реальному об’єкті. Мережа складалася з 4 пунктів, на яких встановлено двочастотні ГНСС-приймачі.

Ефективні методи апроксимації та прогнозування осідань інженерних споруд

Мета досліджень. Удосконалення методів апроксимації осідань експоненціальною, дрібнораціональною, поліномінальною та синусоїдними функціями з визначенням інтервалів між циклами спостережень. Методика і результати роботи. Розглянуто методи апроксимації та прогнозування осідань контрольних реперів і марок споруд. Особливу увагу звернено на експоненціальну функцію з використанням простого і точного способу визначення коефіцієнта інтенсивності осідання за середніми значеннями самих осідань і часових інтервалів, який дає змогу суттєво зменшити обсяг ітераційних обчислень.