моніторинг

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.

DISTRIBUTED SYSTEM FOR MONITORING AND FORECASTING OF WATER BODIES QUALITY

The structure and principles of constructing a distributed monitoring and forecasting system for water bodies quality designed to forecast the state of water supply sources in the remote mode are considered. The database of water bodies of Ukraine for storing the received data, including the data from the nongovernment and international organizations, is implemented. The interaction between the distributed subsystems is carried out via the client-server architecture.

Геоелектромагнітний моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні

Приведені результати магніто варіаційного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні. Виявлено часові зміни параметрів векторів індукції та досліджено їх зв‘язок з сейсмічними процесами в земній корі. Зроблено висновок про зв‘язок варіацій вектора Візе з сейсмічними процесами в земній корі регіону, а також про перспективність використання методу для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблено алгоритм моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства та описано шляхи його реалізації, що забезпечує достовірність і адекватність отримуваної оцінки результативності процесу модернізації на підприємстві та може бути важливим інструментом її оперативного контролю і планування коригувальних дій.

Дослідження горизонтальних зміщень частини річки Дністер з використанням даних ДЗЗ та ГІС-технології

Мета. Метою роботи є опрацювання методики дослідження горизонтальних зміщень русла річки Дністер від м. Галич до м. Заліщики за різночасовими топографічними картами, спеціальними картами та космічними знімками. Такий комплексний підхід до використання різних матеріалів для отримання вхідної інформації про русло річки з опрацюванням в ArcGIS дає можливість проводити моніторинг зміщень русла, визначати величини зміщень за значний часовий період. Карти ґрунтів та четвертинних відкладів є підставою для встановлення суттєвих причин зміщень русла річки Дністер. Методика.

Інформативність геомагнітного моніторингу в закарпатській сейсмоактивній зоні

Наведено результати геомагнітного моніторингу при дослідженні сейсмотектонічних процесів у Закарпатському прогині. Виявлено тектономагнітні аномалії різної тривалості та інтенсивності, встановлено їх просторово-часовий зв’язок із сейсмічними подіями. Зроблено висновок про інформативність геомагнітного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.
 

Dynamic Monitoring Of The Historic Centre Buildings For A Solar Elements Arrangement

The possibilities of integrating the solar power elements into formed environment of historic cities are considered in the article. Using the example of a historic city area of Chernivtsi it has been realized a multi-level dynamic monitoring of the buildings and presented the results of preliminary calculations of an energy efficiency of a roof photoelectric elements installation.

Моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств

The pollution of wastewater of dairies products was monitored. The composition of the wastewater and its impact on the environment took place. The technological scheme of sewage treatment dairies was proposed. 
Проведено  моніторинг  забруднення  стічних  вод  продуктами  молокопереробних підприємств.  Встановлено  склад  відходів  та  їх  вплив  на  навколишнє  середовище. Запропоновано  технологічну  схему  очищення  стічних  вод  молокопереробних підприємств. 
 
 

Vending Cyber Physical Systems Architecture

In this work organization and principles of multilevel vending cyber physical systems (VCPS) development have been examined. VCPS purposes and functions on each level as well as interlevel interaction have been described, as well as the classification of vending machines has been offered. The results of analytical system work have been shown graphically.

Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промислових трубопровідних систем, посудин і резервуарів

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.