оптимізація

Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками

Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень.

Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи

Досліджено питання оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи на основі математичної моделі, що належить до класу задач бікластеризації, для якої сформульовано оптимізаційну задачу із дробово-лінійною цільовою функцією. Виконано процедуру лінеаризації цільової функції та наведено загальну схему ітераційного процесу побудови розв’язку оптимізаційної задачі. На кожному кроці ітерації результат можна отримати з використанням як точного методу гілок та меж, так і генетичного алгоритму.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 97 % ПРОПІЛЕНУ

Стаття присвячена моделюванню та оптимізації в універсальній моделюючій програмі ChemCad ректифікаційної установки для розділення бінарної суміші «пропілен – пропан».

Розрахунок оптимального фільтра аналогового сигналу

Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків.

Адаптація дискретних макромоделей ліній електропересилання до сучасних комп’ютерних середовищ

У статті розглянуто методи побудови математичних моделей ліній електропересилання. Запропоновано здійснювати їх побудову на основі експериментальних даних, отриманих шляхом комп’ютерного чи натурного експерименту у вигляді "чорної скриньки" у формі змінних стану.

Semi-active vibration absorbers for the high-rise objects

To determine the optimal parameters of the dynamic vibration absorber (DVA), a complete multi-parameter model of the dynamics of machines and structures is required. A model with two degrees of freedom is unacceptable for a sufficiently precise calculation with sufficient accuracy of the oscillations of the design, and thus for an adequate description of its dynamic characteristics. Therefore, in practice, it is necessary to investigate the design using a complex model.

Analytical methods of optimization of operational parameters of the main gas pipelines (gas mains)

An analytical model for the operation of the main gas pipeline is proposed.  The results of the investigation of the domain of optimality by analytical methods are presented.  The developed software is tested on real data.  Comparative results of modeling and optimization by numerical and analytical methods are presented.

Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCs

Наведено процедуру оптимізації лінійних параметричних кіл, яка основана на частот- ному символьному методі та реалізована у середовищі системи UDF MAOPCs. Особливість оптимізації полягає у тому, що попередньо оцінюють стійкість досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначають області допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається оптимізація.

Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл

Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графах: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд- кованого списку.