прийняття рішень

Вплив когнітивних викривлень на розвиток економіки

Досліджено когнітивні викривлення (ілюзії) та можливості використання впливу когнітивних та емоційних чинників на прийняття рішень різними суб’єктами ринку в умовах невизначеності. Висвітлено теоретичні засади ірраціональної поведінки економічних суб’єктів із урахуванням когнітивних або соціальних причин. Досліджено дві системи мислення. Виявлено чинники, що впливають на поведінку індивідуумів, та причини когнітивних викривлень, які можна враховувати під час формування економічних стимулів і навіть економічних процесів загалом.

Вибір концептуалізації проблемної ситуації інтелектуальним агентом в задачах прийняття рішення

Дослідження стосовно автономного інтелектуального агента нині на передньому краї упровадження рішень штучного інтелекту в усіх сферах економіки. Інтелектуальні автономні системи поєднують використання розпізнавання образів, міркувань, прийняття рішень, концептуальних методів і методів моделювання. Важливою частиною упровадження інтелектуального агента є пошук концептуалізації, яка підходить для поточної проблемної ситуації. Незважаючи на прогрес у розробленні автономних інтелектуальних агентів, люди набагато гнучкіші та креативніші у створенні правильних концептуалізацій.

Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

Методи ройового інтелекту вирішення прикладних задач в геоінформаційних системах

У статті запропоновано для автоматизації процедур формування множини альтернативних рішень та вибору раціонального рішення у галузевих ГІС використовувати інтелектуальних агентів планування діяльності з використанням онтологічного підходу. Запропоновано використовувати розроблену базу знань в галузі методів ройового інтелекту на основі адаптивної онтології та бази даних наукових публікацій у цій галузі. Всі прикладні задачі в галузевих геоінформаційних системах поділено на класи задач: стаціонарні, квазістаціонарні, динамічні.

Послідовний адаптивний метод прийняття рішення про придатність продукції

Проаналізовано вимоги до підвищення вірогідності оцінки відповідності продукції. Показано, що вірогідність прийняття правильного рішення залежить від невизначеності вимірювання, пов’язаної з результатом вимірювального контролю, та довжиною допускового інтервалу. Встановлено, що найефективнішим методом оцінювання та прийняття рішення щодо відповідності об’єкта є послідовний адаптивний метод, та висвітлено його сутність. Розроблено алгоритм реалізації запропонованого методу.

Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень

Описано класифікацію і підходи до побудови СППР, які враховують різноманітні аспекти проблеми невизначеності процесу розроблення СППР. Запропоновано та описано ознаки класифікації, удосконалено узагальнену класифікацію СППР. Про- аналізовано види архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних. Наведено аналітичний опис підходів до побудови концептуальної моделі, а також розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

МОДЕЛІ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УХВАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті узагальнено теоретичні та методологічні основи обґрунтування господарських рішень. Концептуальні засади формування господарських рішень у статті передбачають виокремлення циклів господарювання суб’єктів. Автори розробили та розрахували економіко-математичні моделі оптимізації господарських рішень за даними господарської діяльності підприємств Львівщини, зокрема ПАТ « Алмазінструмент».

Інтеграція рівнів кіберфізичної системи

Виокремлено проблеми створення кіберфізичних систем, підходи до їх вирішення та описано базові засади побудови багаторівневої платформи кіберфізичних систем, сформовані відповідно до досягнень та сучасних концепцій застосування комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Подана структура, описано призна- чення та функції основних компонентів багаторівневої платформи кіберфізичних систем та запропоновано забезпечити взаємодію рівнів кіберфізичної системи через комп’ютерні мережі.

Cyber-physical systems multilayer platform and research framework

The issues of cyber-physical systems creation and approaches to their solving are formed in the article. The base principles of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are formed in accordance with achieve¬ments and modern conceptions of computer, information and telecommunication technologies application. The structure of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are offered, its applications and functions are described.

Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями

In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.