публічне управління

Розробка і впровадження нових організаційних структур в публічному секторі

Розглянуто особливості розробки і впровадження нових організаційних структур у публічному секторі, що мають забезпечити надання якісних публічних послуг. Визначено теоретичні засади побудови організаційних структур, основні принципи та підходи. Наведено основні фактори, які необхідно враховувати у процесі розроблення ефективної організаційної структури у публічній сфері. Подано основні компетенції, які повинні мати керівники нових організаційних структур. Розкрито концепції управління публічними послугами, які ґрунтуються на принципах нового публічного менеджменту.

Адміністративно-правове гарантування прав та законних інтересів громадян України у сфері публічного управління в Україні

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового гарантування прав та законних інтересів громадян України у сфері публічного управління в Україні.

Особливу увагу присвячено аналізу прав та законних інтересів особи у сфері публічного управління як предмета адміністративно-правового гарантування в Україні.

Концепція публічного управління в умовах формування публічно-сервісної держави

Стаття присвячена проблемі формування оновленої концепції публічного управління в умовах формування публічно-сервісної держави в Україні.

У статті проаналізовано основні передумови формування оновленої концепції публічного управління, історичні аспекти зародження відповідної ідеології, формування філософської та наукової ідеї щодо термінологічного окреслення відповідних концепцій, присвячених удосконаленню управлінських процесів в державі.

Адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління

У статті проаналізовано адміністративно-правові засоби захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного управління. Зазначено, що у науковій літературі не існує сталого, вичерпного та загальновизнаного формулювання публічного управління. Виявлено, що до визначення публічного управління підходять швидше із позиції реального змісту діяльності або форм, яких воно може набувати.

Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Проаналізовано теоретичні засади дослідження організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей. Досліджено два підходи до тлумачення поняття «механізми управління», які можна окреслити як структурно-організаційний і структурно-функціональний.

Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві

Досліджено детермінанти особливостей публічного управління етнополітичними відносинами в межах поліетнічного суспільства. Визначено проблемні моменти та ключові завдання публічної етнополітики з метою забезпечення гармонізації міжетнічних відносин, міжетнічної взаємодії та національної консолідації.

Модель як опис системи публічного управління правовою освітою населення

На підставі аналізу наукової літератури визначено моделі правоосвітнього спрямування, що запропоновані українськими вченими, здійснено їх узагальнення. Розроблено та описано функціональну модель публічного управління правовою освітою населення в Україні, визначено її основні елементи та підходи.

Digitalization of Healthcare Sector as a Tool for Implementation of Competition Policy

Competitiveness of modern states is increasingly dependent on the method and scope of using information-communications technologies (ICTs) in the economy and in the implementation of the states’ care functions. The application of information-communications technologies (ICTs) in health care is of special importance due to observed dynamic changes taking place in social structures.

Сучасна парадигма публічного управління: практичний вимір для України

У статті проаналізовано особливості сучасної парадигми публічного управління. Звернено увагу на те, що сьогодні у світі існують різні моделі публічного управління: традиційна (бюрократична) модель управління (“Old Public Management”), модель “Нового публічного менеджменту” (“New Public Management”), модель “політичних мереж” (“Policy Network”), модель “управління за цілями та результатами”, модель “Good Governance”, синергетична модель тощо.