Феномен справедливості як правової цінності: науковий дискурс сучасного розуміння

Yevhenii HUSHCHENKOV "The phenomenon of justice as a legal value: scientific discourse of modern understanding".

https://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/volume-11-number-1-41-2024/ly...

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті з’ясовано детермінуючі ознаки справедливості як правової цінності крізь призму сучасного правоворозуміння. Відзначено, що справедливість є однією із найважливіших проблем сучасності, що відображує надскладні діалектичні процеси правового розвитку глобального суспільства. Вона як цінність формує світоглядні установки соціуму, бачення людей свого майбутнього, їх відвічні прагнення до гармонії та досконалості суспільних взаємовідносин. А також дозволяє всебічно осмислити сенс і зміст сучасних процесів державо- та правотворення. Виокремлено чотири критерії справедливості у правовому вимірі: 1) рівність; 2) відмінність; 3) ідеї гуманізму; 4) системність.

Розкрито феномен справедливості як правової цінності та відзначено її динамічний характер і відносну сталість критеріїв її дефініції у правовому вимірі, що зумовлено реальними змінами політичного життя соціуму, правової матерії, економіки тощо. Природно, що всі еволюційні та трансформаційні процеси всередині суспільства значною мірою впливають на загальне уявлення на справедливість чи несправедливість, а також на критерії їх оцінки. Тобто розуміння справедливості носить конкретний історичний, соціокультурний та політико-правовий контекст, і залежить від суспільного буття, що невпинно змінюється.

Висновується, що у цілісній системі правових цінностей справедливість займає визначальне місце. Вона відображає практичну сторону реалізації права як ефективного регулятора суспільних відносин, засобу, що має потужний людинотворчий потенціал. Через правові засоби, правові інститути справедливість втілює високе призначення права, його гуманістичну природу.

1. Podkovenko T. (2016) Spravedlyvist u systemi tsinnostei prava [Justice in the value system of law]. Aktualni problemy pravoznavstva. Vol. 4 (8). P. 10–14. [In Ukrainian].

2. Rolz D. (2001) Teoriia spravedlyvosti [Theory of justice]. D. Rolz. Per. O. Mokrovolskyi. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy» Publ. 822 p. [In Ukrainian].

3. Radbrukh G. (2006) Filosofiia prava [Philosophy of law]. Per. z nim. Ye. Prychepii, V. Prykhodko. Kyiv: Tandem Publ. 240 p. [In Ukrainian].

4. Yurydychna entsyklopediia (1998) [Legal encyclopedia]: v 6 t. Redkolehiia: Yu. S. Shemshuchenko (holova rekol.) ta in. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» Publ. Vol. 5: P-S. 2003. 736 p. [In Ukrainian].

5. Chornopyska V. (2020) Problema definitsii «pravovykh tsinnostei» u suchasnomu naukovomu dyskursi [The problem of the definition of "legal values" in modern scientific discourse]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vol. 7. No 1. P. 89–97.  [In Ukrainian].

6. Skoromnyi A. (2020) Spravedlyvist u pravovomu vymiri [Justice in the legal dimension]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. No 1. P. 119–124. [In Ukrainian].

7. Deklaratsiia sotsialnoho prohresu ta rozvytku» OON vid 11 hrudnia 1969 roku [Declaration of Social Progress and Development" of the UN of December 11, 1969.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_116 (Accessed: 25.05.2024 r.). [In Ukrainian].

8. Levkulych V. (2019) Spravedlyvist v iierarkhii aksiolohichnykh priorytetiv prava [Justice in the hierarchy of axiological priorities of law]. Pravo ta derzhavne upravlinnia. No 3. P. 27−32. [In Ukrainian].

9. Bandura O. Spravedlyvist ta yii rol u systemi tsinnostei prava [Justice and its role in the legal value system]. URL: http://smtp.pgp-journal.kiev.ua/archive/2012/11/05.pdf (Accessed: 22.02.2024). [In Ukrainian].