Tamara Tatrishvili

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2 Institute of Macromolecular Chemistry and Polymeric Materials, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
1 Ilia Tchavtchavadze Ave., 0179 Tbilisi, Georgia

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»