Інформаційне моделювання процесів чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікація користувача

2023;
: cc. 139 - 155
1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано системний підхід до аналізу психологічного сприйняття інформації на рівні людського інтуїтивного відчуття. Наведено найвдаліші, на думку авторів, методи та підходи до побудови інформаційних моделей чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі рукомоторних реакцій. Такий системний підхід «від простого до складного, а від нього до узагальнення» дав змогу визначити особливості кожного із розглянутих методів, їх переваги та недоліки та вказати напрями доцільного використання.

Автори запропонували та реалізували метод ідентифікації користувачів комп’ютера, що ґрунтується на вимірюванні різних часових затримок під час введення інформації з клавіатури комп’ютера. З метою підвищення точності ідентифікації рекомендовано використовувати відносні тривалості пауз до натискання та після натискання клавіші до часу її утримання. Такий підхід забезпечує підвищення точності розпізнавання на 15 % та зменшує часові та ресурсні затрати на здійснення ідентифікації.

З метою автоматизації процесу ідентифікації особи, що працює за комп’ютером протягом тривалого часу, передбачено адаптацію розробленого продукту до зміни клавіатурного почерку користувача зі зміною зразка почерку.

Уточнено поняття «знак», «образ», «значення», «сенс», які відображають психологічні аспекти сприйняття інформації користувачем комп’ютера.

 1. Шарковский А. Н., Коляда С. Ф., Сивак А. Г., Федоренко В. В. (1989). Динамика одномерных отоб- ражений. Киев: Наук. думка. 216 с.
 2. Заяць В. М. (2000). Построение и анализ модели дискретной колебательной системы. Кибернетика и системный анализ. С. 161–165.
 3. Zhang Fu; Jack Heidel (1997). Non-chaotic behavior in three-dimensional quadratic systems. Nonlinearity, 10 (5): 1289–1303. Bibcode:1997Nonli..10.1289F. DOI:10.1088/0951-7715/10/5/014.
 4. Заяць В. М. (2011) Дискретні моделі коливних систем для аналізу їх динаміки. Львів: Видавництво Української академії друкарства. 284 с.
 5. Заяць В. М., Заяць М. М. (2005)Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Львів. Вип. 1. С. 146–152.
 6. Shalkoff R. J. (1989) Digital image processing and computer vision. New York-Chichester-Brisbane- Toronto-Singapore: John Wiley & Sons. 489 p.
 7. Фукунага К. (1982). Введение в статистическую теорию распознавания. М.: Наука. 512 с.
 8. Горелик А. Л., Скрипник В. А. (1989). Методы распознавания. Высшая школа, 1989. 232 с.
 9. Дуда Р., Харт П. (1972). Распознавание образов и анализ сцен. М.: Мир. 512 с.
 10. Заяць В. М., Шокира Г. О. (2007). Визначення пріоритету детермінованих ознак при побудові сис- теми розпізнавання об’єктів. Математичне моделювання складних систем: зб. праць науково-практичної конф. ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. С. 135–137.
 11. Заяць В. М. (2004, Д. О. Іванов). Архітектура подіє-орієнтованих систем на прикладі системи розпі- знавання рукописного тексту. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Компютерна інженерія та інфор- маційні технології”. № 530. С. 78–83.
 12. Чалая Л. Є. (2007). Сравнительный анализ методов аутентификации пользователей компьютерных систем по клавиатурному почерку. Системи обробки інформації. Вип. 1. C. 108–116.
 13. Чалая Л. Є. (2007). Метод идентификации пользователей информационных систем на основе много- связного представления клавиатурного почерка. Системи обробки інформації. Вип. 9 (67). C. 98–101.
 14. Заяць В. М., Рибицька О. М., Заяць М. М. (2019). Підхід до оцінювання цінності та кількості інформації в системах масового обслуговування на основі теорії розпізнавання образів та нечітких множин. Кібернетика і системний аналіз. Київ. Том 55. № 4. C. 133–144.
 15. Mohammad S. Obaidat, Issa Traore, Isaac Woungang (2019). Biometric-Based Physical and Cybersecurity Systems. Springer International Publishing.
 16. Платонов А. В., Баклан Л. В., Крамер К. В. (2008). Використання експертних ситуативних моделей у сфері державної безпеки. Зб. праць міжнар. наукової конф. ISDMCI2008. Том 1, Євпаторія. C. 39–43.
 17. Іванов В. Г., Мазниченко Н. І. (2009). Ідентифікація користувача ЕОМ на основі інформаційного почерку. Вісник НТУ “ХПІ” Серія: Інформатика та моделювання. № 13. C. 77–83.
 18. Заяць В. М., Іванов Д. О. (2003). Проект системи розпізнавання рукописного тексту (2003). Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Компютерна інженерія та інформаційні технології”. № 481. С. 78–83.
 19. Zayats V., Ivanov D. (2005). Structural method of hand-written text recognition. International Conf. “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics”. Lviv – Polyana, 493–494.
 20. Коваль Л. Г., Злепко С. М., Новіцький Г. М., Крекотень Є. Г. (2019). Методи і технології біометри- чної ідентифікації за результатами літературних джерел. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: те- хнічні науки. 69. № 2. С. 104–112.
 21. Царьов Р. Ю., Лемеха Т. М. (2016). Біометричні технології: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова.
 22. Кошева Н. А., Мазниченко Н. І. (2013). Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів. Системи обробки інформації. 113. С. 215–223.
 23. Гулак Г. М. (2020). Методологічні засади побудови захищених гарантованих інформаційних систем дистанційного навчання закладів вищої освіти. Математичні машини і системи. 4. С. 148–162.
 24. Шестакевич Т. В., Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2017). Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні. Штучний інтелект. 2. С. 26–36.
 25. Антонов А. В. (1988). Информация, восприятие и понимание. Киев: Наук. думка. 184 с.
 26. Заяць В. М., Заяць М. М. (2016). Логічне та функціональне програмування: навч. посіб. Кам’янець- Подільський: Рута. 400 с.
 27. Євецький В., Горнійчук І. (2016). Використання клавіатурного почерку в системах автентифі- кації користувача. Information Technology and Security, Vol. 4, Iss. 1 (6), 27–33. ref. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21434.
 28. Zgurovsky M. Z., Pankratova N. D. (2007). System Analysis: Theory and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 447 p.