Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор

Authors: 

Вінтоняк С. М., Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А.

1 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2 Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
 

Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.

1. Кулик І. С. Вплив соціальних мереж на мозок людини [Електронний ресурс] / І. С. Кулик. –
Режим доступу: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1231. – Назва з титул. екрана. 2. Кицюк М.
Польове використання ресурсів Соціальних Медіа у громадському активізмі та діяльності 0.1
[Електронний ресурс] / Максим Кицюк. – Режим доступу: http://fri.com.ua/2011/10/kytsyuk-polovevykorystannya-resursiv-sotsialny.... – Назва з титул.
екрану. 3. Вплив соціальних мереж на здоров’я людини та її мовленнєву діяльність [Електронний
ресурс] / Науковий блоґ НаУ “Острозька Академія”. – Режим доступу: http://naub.oa.
edu.ua/2012/vplyv-sotsialnyh-merezh-na-zdorovya-lyudyny-ta-jiji-movlennjevu-diyalnist/. – Назва з титул. екрана. 4. Занько Т. Соціальні мережі як новітні медіа: провокативний вплив на масову
свідомість. Виникнення мови ворожнечі [Електронний ресурс] / Т. Занько. – Режим доступу:
http://h.ua/story/187673/. – Назва з титул. екрана. 5. Зарицка Ю. Ігри і соціальні мережі
покращують інтелект [Електронний ресурс] / Ю. Зарицка. – Режим доступу: http://www.
utro.ua/ua/zhizn/igry_i_sotsialnye_seti_uluchshayut_intellekt1252386899. – Назва з титул. екрана.
2009. 6. Руденко Т. Діти в Інтернеті: реальні загрози віртуального світу [Електронний ресурс] /
Т. Руденко // Асоціація підприємств інформаційних технологій України. – Режим доступу:
http://apitu.org.ua/node/1336. – Назва з титул. екрана. 7. Халявка Ю. Новина тижня: Соціальні
мережі шкодять здоров’ю!? [Електронний ресурс] / Ю. Халявка. – Режим доступу:
http://usw.com.ua/profiles/blogs/novina-tizhnya-socialni. – Назва з титул. екрана. 8. Harley T. A. The
Psychology of Language: From Data to Theory / T.A. Harley. – N.Y.: Psychology Press, 2008. – 602 p.
9. Christakis N. A. Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our
Lives / N. A. Christakis. – N.Y.: Psychology Press, 2011. – 311 р. 10. Балдин К. В. Основы теории
вероятностей и математической статистики / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. – М.:
Издательство “МПСИ”, 2010. – 488 с. 11. Data Mining – Інтелектуальний аналіз даних
[Електронний ресурс] / Факультету кібернетики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://www.unicyb.kiev.ua/~boiko/it /ddm.htm. – Назва з титул.
екрана. 12. Градосельская В. Г. Сетевые измерения в социологии: учеб. пособ. [Електронний
ресурс] / В. Г. Градосельская. – М.: Издательство “Новый учебник”, 2004. – 248 с. – Режим
доступу: http://socioline.ru/_seminar/library/socnet/set.izm/00-vvedenie.pdf. . – Назва з титул. екрана.
13. Ритцер Дж. Современные социологические теории [Електронний ресурс] / Дж. Ритцер ; пер. с
англ. А. В. Бойков, А. О. Лисицына. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. – (Серия “Мастера
психологии”). – Режим доступу: http://socioline.ru/book/dzhordzh-rittser-sovremennye-sotsiologicheskiet.... – Назва з титул. екрану. 14. Луц Т. Є. Вплив соціальних мереж на людину [Електронний
ресурс] / Т. Є. Луц, В. О. Каковський. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 213 с. – Режим доступу:
http://en.iee.kpi.ua/files/2012/509.pdf. – Назва з титул. екрана. 15. Цой Н. А. Феномен интернетзависимости и одиночество [Електронний ресурс] / Н. А. Цой // Социс. – 2011. – № 12. – С. 98–107. –
Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/ data/2012/04/19/1271940704/Tsoy.pdf. – Назва з титул.
екрана. 16. Spertus E. Evaluating Similarity Measures: A Large-Scale Study in the Orkut Social Network
[Electronic recourse] / Ellen Spertus, Mehran Sahami. – New York: ACM Press, 2005. – Access mode:
http://static.googleusercontent.com/media/ research.google.com/uk//archive/orkut-kdd2005.pdf. – The
name on the title screen. 17. Acquisti A. Imagined communities: Awareness, information sharing, and
privacy on the Facebook [Electronic recourse] / Alessandro Acquisti, Ralph Gross // Chapter of Privacy
Enhancing Technologies. – Volume 4258: of the series Lecture Notes in Computer Science. – Cambridge:
Robinson College, 2006. – P. 36–58. – Access mode: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2
F11957454_3#page-2. – The name on the title screen.18. Group formation in large social networks:
Membership, growth, and evolution [Electronic recourse] / Lars Backstrom, Dan Huttenlocher, Jon
Kleinberg, Xiangyang Lan. – New York: ACM Press, 2006. – 10 p. – Access mode:
http://www.cs.cornell.edu/~lars/kdd06-comm.pdf . – The name on the title screen. 19. Lampe C. A familiar
Face(book): Profile elements as signals in an online social network [Electronic recourse] / Cliff Lampe,
Nicole Ellison, Charles Steinfield // CHI 2007 Proceedings • Online Representation of Self, April 28–May 3,
2007 • San Jose, CA, USA. – New York: ACM Press, 2007. – P. 435–444. – Access mode:
https://msu.edu/~steinfie/CHI_manuscript.pdf. – The name on the title screen. 20. Methods based on
ontologies for information resources processing : Monograph / [Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska,
Lyubomyr Chyrun, Dmytro Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. –. –
2016. – 324 с. – Access mode: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-
89905-8/methods-based-on-ontologies-for-information-resources-processing?locale=gb. 21. Берко А. Ю Системи електронної контент-комерції: монографія / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник. –
Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 612 с. 22. Математична лінґвістика.
[Книга 1. Квантитативна лінґвістика]: навч. посіб. / [В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина,
В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич] // Серія “Комп’ютинґ”. – Львів: “Новий світ -2000”, 2012. – 359 с.
23. Висоцька В. А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної
контент-комерції : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних
наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Вікторія Анатоліївна Висоцька; Національний
університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – 27 с. 24. Берко А. Ю. Методи та засоби
оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька,
І. В. Рішняк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів 2008. – № 610: Інформаційні
системи та мережі. – С. 20–33. 25. Vysotska V. Designing features of architecture for e-commerce
systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // MEST Journal (Management Education Science &
Society Technologie). – Vol. 2, No. 1. – P. 57–70 [Online]. – Режим доступу:
http://mest.meste.org/R3.html, http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_II_2_1.pdf, http://mest.meste.org/
MEST_1_2014/_06.pdf, http:// mest.meste.org/MEST_1_2014/K1_eng.html. 26. Берко А. Ю. Алгоритми
опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька,
Л. В. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2004. – № 519: Інформаційні
системи та мережі. – С. 10–20. 27. Берко А. Ю. Проектування навігаційного графу Web-сторінок
бази даних систем електронної комерції / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту
“Львівська політехніка”. – 2009. – № 638: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 3–14.
28. Алєксєєва К. А. Управління Web-ресурсами за умов невизначеності / К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко,
В. А. Висоцька // Журнал “Технологический аудит и резервы производства”. – Vol 2, No. 2(22). –
Харків, 2015. –. – С. 4–7. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/39139. 29. Висоцька В. А.
Інтелектуальна система генерування профільних Web-сайтів / В. А. Висоцька, В. М. Дорош //
Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699: Інформаційні системи та мережі. –
С. 31–42. 30. Висоцька В. А. Формальні моделі етапів життєвого циклу web-контенту / В. А. Висоцька,
Л. Б Чирун, Л. В. Чирун // Наукові праці Чорноморського держ. Університету ім. П. Могили:
Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2011. – Вип. 148, Т. 160. – С. 107–113. 31. Берко А. Ю.
Семантична інтеграція неповних та неточних даних / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. // Збірник
наукових праць “Системи обробки інформації. Безпека та захист інформації в інформаційних
системах”. – Харків, 2009. – Вип. 7 (79). – С. 93–98. 32. Берко А. Ю. Моделі та методи проектування
інформаційних систем контент-електронної комерції / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Вісник Нац.
ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – Львів, 2008. – № 621. –
С. 29–45. 33. Висоцька В. А. Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах
електронної контент-комерції / В. А. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. –
2008. – № 621: Інформаційні системи та мережі. – С. 78–96. 34. Рішняк І. В. Аналіз якісних та
кількісних характеристик оцінювання ризиків інформаційної безпеки в системах електронної
комерції / І. В. Рішняк, В. А. Висоцька // Радіоелектроніка та інформатика. – 2007. – № 2. – С. 128–132.
35. Vysotska V. Linguistic Analysis of Textual Commercial Content for Information Resources Processing /
Victoria Vysotska // Proceedings of the XIIIth International Conference on Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2016). – February 23–26, 2016. Lviv–
Slavskе, Ukraine. – P. 709–713. 36. Бісікало О. В. Виявлення ключових слів на основі методу
контент-моніторингу україномовних текстів / О. В. Бісікало, В. А. Висоцька // Науковий журнал
“Радіоелектроніка. Інформатика. Управління”. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016/1. – № 1(36). – С. 74–83. –
Режим доступу: http://ric.zntu.edu.ua/. 37. Chyrun L. Informational resources processing intellectual
systems with textual commercial content linguistic analysis usage constructional means and tools
development / L. Chyrun, V. Vysotska, I. Kozak // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin; Rzeszow, 2016. – Vol. 5. –
No. 2. – P. 85–94. 38. Vysotska V. Analysis of business processes in electronic content-commerce systems /
V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov // Econtechmod. An international quarterly journal on economics in
technology, new technologies and modeling processes / Polish Academy of Sciences, University of
Engineering and Economics in Rzeszуw, Lviv Polytechnic National University, University of Life Sciences
in Lublin, Faculty of Production Engineering. –LUBLIN–RZESZУW, 2016. – Vol. 5, No 1. – P. 111–125. –
Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Econtechmod.html. 39. Vysotska V. Design
and analysis features of generalized electronic content-commerce systems architecture / Victoria Vysotska,
Lyubomyr Chyrun, Pavlo Kozlov // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie
Środowiska 2016. – 2016. – 6(2). – P. 48–59. – http://www.e-iapgos.pl/. DOI: 10.5604/20830157.1201317. –
Режим доступу: http://e-iapgos.pl/abstracted. php?level=4&id_issue=883510&dz=s6, http://eiapgos.pl/stats.php?icid=1201317. 40. Vysotska V. Process Analysis in Electronic Content Commerce
System / Victoria Vysotska, Ruslan Hasko, Volodymyr Kuchkovskiy // Computer Science and Information
Technologies: Proc. of the X-th Int. Conf. CSIT’2015, 14–17 September, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv:
Publishing Lviv Polytechnic, 2015. – P. 120–123. 41. Lytvyn V. Designing Architecture of Electronic
Content Commerce System / Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska // Computer Science and Information
Technologies: Proc. of the X-th Int. Conf. CSIT’2015, 14–17 September, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv:
Publishing Lviv Polytechnic, 2015. – P. 115–119. 42. Vysotska V. Analysis Features of Information
Resources Processing / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // Computer Science and Information
Technologies: Proc. of the X-th Int. Conf. CSIT’2015, 14–17 September, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv:
Publishing Lviv Polytechnic, 2015. – P. 124–128. 43. Vysotska V. The Means Structure of Information
Resources Processing in Electronic Content Commerce Systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun //
Journal of Information Sciences and Computing Technologies (JISCT). – Punjab, India, 2015. – Vol. 3,
No. 3 (2015). – P. 241–248. – Режим доступу: http://scitecresearch.com/ journals/index.php/
jisct/article/view/134/119. 44. Алєксєєва К. А. Технологія управління комерційним web-ресурсом на
основі нечіткої логіки / К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Науковий журнал
“Радіоелектроніка. Інформатика. Управління”. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – № 3(34). – С. 71–79. –
Режим доступу: http://ric.zntu.edu.ua/.