Вісник № 791, 2014

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки. – 2014. – № 791. – 184 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 69 засідання від 20.02.2014 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

У цьому номері

(36 статей)
Ігор Кульчицький, Маріанна Маляр, Богдан Філь
cc. 122 - 126
Олександра Сербенська, Вікторія Бабенко
cc. 152 - 153

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000