Процес рецензування

Процедура рецензування (експертної оцінки) проводиться для забезпечення високого науково-теоретичного рівня журналу «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства». Мета огляду – сприяти ретельному відбору авторських рукописів для публікації, надання об'єктивної оцінки якості поданого матеріалу, а також визначення якості рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. Усі рецензенти мають бути об'єктивними та дотримуватися положень розділу Публікаційна етика.

 1. «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» дотримується «подвійного сліпого» (анонімного) рецензування:
  • рецензент не знає персональних даних авторів;
  • автори не знають персональних даних рецензента.
 2. Наукові статті, що надходять до редакції, проходять перевірку на відповідність вимогам, розміщеним у розділі Умови публікацї. До етапу рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до розділу Загальні вимоги до оформлення рукописів, які пройшли первинний контроль в редакції.
 3. Первинну експертизу наукової статті проводить головний редактор або його заступник. Матеріали, що надсилаються, мають відповідати тематиці журналу.
 4. У разі дотримання вимог до публікації журналу, рукопис статті передається технічному редактору, який надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора або авторів (відбувається процес кодування статті).
 5. Закодована (анонімна) стаття надсилається електронною поштою:
  • члену редколегії, відповідальному за науковий напрям статті;
  • зовнішньому рецензентові.

   До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що спеціалізуються в тій самій науковій сфері, що й автори статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається анонімна стаття та типова форма рецензії. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або електронним підписом, зберігаються в редакції протягом 3-х років від дня виходу номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.

 6. У процесі рецензування наукових статей рецензенти висвітлюють такі питання:
  • відповідність змісту статті темі, заявленій у назві;
  • актуальність і новизну наукової проблеми, що розглянута у статті;
  • обґрунтування практичної значущості проведеного дослідження;
  • цінність для широкого кола читачів.
 7. Членом редколегії і зовнішніми рецензентами, яким була відправлена закодована стаття, заповнюються типові форми рецензії та вибирається один з варіантів:
  • рекомендувати статтю до опублікування;
  • рекомендувати статтю до опублікування після виправлення незначних зауважень і побажань;
  • рекомендувати статтю до опублікування після суттєвих змін;
  • не рекомендувати статтю до опублікування.

   У разі відмови або необхідності доопрацювання, рецензент має надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Незалежний експерт в області дослідження має розглянути рукопис протягом двох тижнів з моменту отримання статті.

 8. Рішення редколегії направляється авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються разом із текстом рецензії без ідентифікації рецензентів. Виправлений варіант статті направляється на повторне рецензування, в процесі якого рецензенти можуть попросити внести додаткові правки. Доопрацювання не гарантують прийняття статті, і якщо рецензенти вважатимуть зміни незадовільними, тоді статтю буде відхилено.
 9. Остаточне рішення щодо рекомендування статті до опублікування приймається на засіданні редакційної колегії з урахуванням отриманих рецензій і результатів перевірки рукописів на наявність плагіату.
 10. У разі прийняття статті до публікації, редакційною колегією здійснюється підготовка номера журналу відповідно до технологічного процесу. У разі відхилення статті, редакція журналу не вступає в дискусію з авторами.