Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
51 Кілька зауваг про українську мову взагалі і наукову зокрема Мирослав Кратко Problems of Ukrainian Terminology
52 Щодо хемічної термінології Problems of Ukrainian Terminology
53 Щодо вживання термінів пов’язаних із поняттям магнетизму Problems of Ukrainian Terminology
54 Ухвала 10-ї Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СловоСвіт 2008» Problems of Ukrainian Terminology
55 Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання Ольга Павлова Problems of Ukrainian Terminology
56 Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови Софія Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
57 Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення Любов Карпець, Тетьяна Шпанько Problems of Ukrainian Terminology
58 Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці Надія Андрейчук Problems of Ukrainian Terminology
59 Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці Галина Біловус Problems of Ukrainian Terminology
60 Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики Оксана Туркевич Problems of Ukrainian Terminology
61 Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах святого письма українською мовою Галина Тимошик Problems of Ukrainian Terminology
62 Система богословських термінів: семантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит Сергій Яремчук Problems of Ukrainian Terminology
63 Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Problems of Ukrainian Terminology
64 Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? Ігор Кульчицький, Богдан Філь Problems of Ukrainian Terminology
65 Явище синонімії в термінології гірництва Олена Колган Problems of Ukrainian Terminology
66 Астрономічні терміни з ономастичним компонентом Ірина Процик Problems of Ukrainian Terminology
67 Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
68 Явище синонімії в лексиці косметики та косметології Надія Гимер Problems of Ukrainian Terminology
69 Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології Валентина Лисенко Problems of Ukrainian Terminology
70 До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Problems of Ukrainian Terminology
71 З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства Людмила Краснова Problems of Ukrainian Terminology
72 Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації Людмила Бордюк, Анна Бордюк Problems of Ukrainian Terminology
73 Принципи створення «Словника абревіатур української мови» Анатолій Івченко Problems of Ukrainian Terminology
74 Принципи відбирання вузькоспеціальної лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Problems of Ukrainian Terminology
75 Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови Анна Середницька Problems of Ukrainian Terminology
76 Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology
77 Ономасіологічна структура двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ Юлія Теглівець Problems of Ukrainian Terminology
78 Термінологія та її роль у представленні знань Анджей Іленков Problems of Ukrainian Terminology
79 Метонімічні конструкції полісемії в українській технічній термінології (на матеріалі прикметників) Оксана Кримець Problems of Ukrainian Terminology
80 Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів Яків Житін Problems of Ukrainian Terminology
81 Термінологія: національна чи міжнародна? Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
82 Рецензія на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов» Олена Левченко Problems of Ukrainian Terminology
83 Два штрихи до українського правопису Василь Чабан Problems of Ukrainian Terminology
84 Система богословських термінів: семантика лексем Апостол, Біблія, Євангеліє Сергій Яремчук Problems of Ukrainian Terminology
85 Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття Галина Тимошик Problems of Ukrainian Terminology
86 Уживання запозичень у термінології гандболу Ольга Боровська, Надія Юрко Problems of Ukrainian Terminology
87 Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій* Владислав Шкурко, Світлана Ющенко Problems of Ukrainian Terminology
88 Іншомовна лексика в косметиці та косметології Надія Гимер Problems of Ukrainian Terminology
89 Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем* Надія Міщенко Problems of Ukrainian Terminology
90 Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів* Марія Джура, Сергій Нікіпчук Problems of Ukrainian Terminology
91 Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі Наталія Цісар Problems of Ukrainian Terminology
92 Будова складних і складених епонімів української фізичної термінології Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
93 Метафора у термінології холодильної техніки Олена Южакова Problems of Ukrainian Terminology
94 Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів Віктор Дерев’янко Ukrainian Journal of Educational Research
95 Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову Яромир Войтович Problems of Ukrainian Terminology
96 Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови Ірина Процик Problems of Ukrainian Terminology
97 Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови Анна Середницька Problems of Ukrainian Terminology
98 Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти) Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology
99 Роля та проблема префіксів в українській термінології Ірина Ковбаса Problems of Ukrainian Terminology
100 Особливості полісемії та омонімії складених термінів із семою вода Юлія Теглівець Problems of Ukrainian Terminology