Знайти статті…

7088 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
2 Терміни телезнавства: проблеми і пошуки Вікторія Бабенко Проблеми української термінології
3 Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ століття Надія Фіголь Проблеми української термінології
4 Антонімічні відношення в українській видавничій термінології Марія Процик Проблеми української термінології
5 Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект Наталія Сокіл Проблеми української термінології
6 Походження назв орнаментів в українській мові Яніна Мар’янко Проблеми української термінології
7 Французькі запозичення в українській архітектурній термінології Лариса Думанська Проблеми української термінології
8 Дохристиянська богослужбова лексика української мови Петро Мацьків, Олег Мацьків Проблеми української термінології
9 Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. Оксана Зелінська Проблеми української термінології
10 Номени поганства в українському мовному просторі Петро Мацьків Проблеми української термінології
11 До історії становлення української музично-теоретичної термінології в Галичині в 1900–1930-х роках Северин Тихий Проблеми української термінології
12 Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах Вікторія Іващенко Проблеми української термінології
13 Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології Лідія Ніколаєва Проблеми української термінології
14 Запозичення в музичній термінології української мови Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
15 Стилістична транспозиція спортивних термінів Ольга Жирик Проблеми української термінології
16 Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст. Ярослава Рибалка Проблеми української термінології
17 Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики Олена Зеленська, Анжела Посохова Проблеми української термінології
18 Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект Наталія Руколянська Проблеми української термінології
19 Явище синонімії в терміносистемі нового цивільного законодавства України Марія Шевченко Проблеми української термінології
20 Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту Олена Зеленська Проблеми української термінології
21 Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій Ольга Іовенко Проблеми української термінології
22 Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами «війна» та «зброя» у сучасній публіцистиці Антоніна Григораш Проблеми української термінології
23 Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології Ірина Верста Проблеми української термінології
24 Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці Марія Гринишин Проблеми української термінології
25 Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики Іван Тимочко Проблеми української термінології
26 Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. Зоряна Куньч Проблеми української термінології
27 Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики Бируте Ясюнайте Проблеми української термінології
28 Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики Ірина Кириченко Проблеми української термінології
29 Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око) Василь Денисюк Проблеми української термінології
30 Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики Олена Басалкевич Проблеми української термінології
31 Етимологія деяких термінів судової психіатрії Зоя Хоміцька Проблеми української термінології
32 Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.) Тетяна Файчук Проблеми української термінології
33 Терміни й міжособистісна функція мови Ірина Корнейко Проблеми української термінології
34 Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології Наталія Цісар Проблеми української термінології
35 Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування Микола Пилипенко, Ірина Корнейко, Неоніла Артамонова Проблеми української термінології
36 Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
37 До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми) Неля Нікуліна Проблеми української термінології
38 Паронімія в українській гірничій термінології Олена Колган Проблеми української термінології
39 Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
40 Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності Оксана Дуфенюк Проблеми української термінології
41 Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
42 Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів Світлана Коваленко Проблеми української термінології
43 Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець Проблеми української термінології
44 Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ) Богдан Рицар, Роман Микульчик Проблеми української термінології
45 Тлумачення фахового тексту Станіслава Гулкевич Проблеми української термінології
46 Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови Зоя Куделько Проблеми української термінології
47 Особливості творення правничих термінів у французькій мові Оксана Федишин Проблеми української термінології
48 Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко Проблеми української термінології
49 Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації Руслан Гільченко Проблеми української термінології
50 Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект Соломія Бук Проблеми української термінології