Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
101 Синонімні прикметники в українській науково-технічній термінології Оксана Мартиняк Problems of Ukrainian Terminology
102 Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
103 Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОC Windows Ігор Кульчицький, Михайло Плеша Problems of Ukrainian Terminology
104 Джерела стійкості української мови та її переслідування Левко Полюга Problems of Ukrainian Terminology
105 Держава і право в сучасній українській термінології* Ярослав Ісаєвич Problems of Ukrainian Terminology
106 Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію Галина Тимошик Problems of Ukrainian Terminology
107 Особливості термінотворення української видавничої термінології Марія Процик Problems of Ukrainian Terminology
108 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Problems of Ukrainian Terminology
109 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Problems of Ukrainian Terminology
110 Семантичне творення термінів на означення документів Марія Комова Problems of Ukrainian Terminology
111 Поняття «класична дитяча література» в німецькому літературознавстві XX століття У. Гнідець Problems of Ukrainian Terminology
112 «Золоте десятиріччя» (1923–1933 роки) у розвитку української музичної термінології Софія Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
113 Метафора в медичній терміносистемі Наталя Цісар Problems of Ukrainian Terminology
114 Префіксально-конверсивні терміни терміносистеми навігації й способи їх перекладу на українську мову Ольга Руда Problems of Ukrainian Terminology
115 Національні фізичні терміни, утворені осново- та словоскладанням (на матеріалі спеціальних наукових видань другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття) Ірина Процик Problems of Ukrainian Terminology
116 Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології Василь Друзюк, Тетяна Ярмощук Problems of Ukrainian Terminology
117 Комплексне дослідження української та англійської науково-технічної літератури з дистанційного навчання Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
118 Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода» Юлія Теглівець Problems of Ukrainian Terminology
119 Інтернет як полігон розвитку природної мови Люба Стрельбіцька Problems of Ukrainian Terminology
120 Мовна специфіка українського терміна Володимир Пілецький Problems of Ukrainian Terminology
121 Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників Оксана Мусійовська Problems of Ukrainian Terminology
122 Квазітермін у рекламному тексті: конотативний компонент значення Ольга Михайлович Problems of Ukrainian Terminology
123 Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан дослідження Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
124 Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
125 Проблема наукової раціональності як чинника формування глобального соціального порядку постіндустріалізму Є. Суліма Problems of Ukrainian Terminology
126 Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери М. Комова Problems of Ukrainian Terminology
127 Термін «прагматика» у сучасній лінгвістиці І. Карамишева Problems of Ukrainian Terminology
128 Українська фізична термінологія на зламі ХІХ–ХХ століть І. Процик Problems of Ukrainian Terminology
129 Фразеологія військової терміносистеми в «Гисторіи» Г. Граб’янки Василь Денисюк Problems of Ukrainian Terminology
130 Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст. Оксана Зелінська Problems of Ukrainian Terminology
131 Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису Вікторія Іващенко Problems of Ukrainian Terminology
132 Дослідження проблеми створення терміносистеми у сфері соціальної праці Інеса Байбакова Problems of Ukrainian Terminology
133 Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект Валентина Сімонок Problems of Ukrainian Terminology
134 Українська видавнича термінологія у 30-х роках ХХ століття Марія Процик Problems of Ukrainian Terminology
135 Джерела поповнення української музичної термінології Софія Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
136 Витоки української правничої термінології в Галичині: «Німецько-руский словар висловів правничих і адміністраційних» (1893) Костя Левицького Михайло Паночко Problems of Ukrainian Terminology
137 Ідеальна мова з погляду німецько-українських досліджень з термінології (cоціолінгвістична оцінка) Тихон Лещук Problems of Ukrainian Terminology
138 Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі славії Алла Архангельська Problems of Ukrainian Terminology
139 Англо-українська бібліотекознавча лексикографія Надія Стрішенець Problems of Ukrainian Terminology
140 Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов Галина Антонюк, Орест Семотюк Problems of Ukrainian Terminology
141 Актуальні проблеми формування термінологічної компетенції студентів вищих технічних закладів Володимир Дубічинський, Людмила Васенко, Оксана Кримець Problems of Ukrainian Terminology
142 Відображення процесу термінологізації лексики у загальномовних словниках української мови Любов Струганець Problems of Ukrainian Terminology
143 Місце богословізмів у спільнотному дискурсі анонімні алкоголіки Галина Наконечна Problems of Ukrainian Terminology
144 Банківська термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу Любов Височанська Problems of Ukrainian Terminology
145 Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права Марія Шевченко Problems of Ukrainian Terminology
146 Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів Юрій Іщук1, Євген Кобилянський1, Світлана Коваленко2, Богдан Ярмолюк1 Problems of Ukrainian Terminology
147 Перші українські переклади наукової літератури економічного змісту: проблеми і здобутки Людмила Бондарчук Problems of Ukrainian Terminology
148 Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад Наталія Дячук Problems of Ukrainian Terminology
149 Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття Олена Кучеренко Problems of Ukrainian Terminology
150 Класифікація понять як концептуальна основа визначення термінологічних полів в українській підмові харчування та торгівлі Світлана Руденко, Лариса Сапожнікова Problems of Ukrainian Terminology