Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
151 Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання) Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
152 Вироблення національної автомобілевої наукової термінології в 20–30-і роки ХХ століття Неля Нікуліна Problems of Ukrainian Terminology
153 Проблеми перекладу медичної термінології Микола Пилипенко1, Володимир Калашник2, Ірина Корнейко3 Problems of Ukrainian Terminology
154 Українське коріння европейської аграрної термінології Володимир Козирський1, Олександер Маловічко2 Problems of Ukrainian Terminology
155 Застандартовані правила ділового та наукового стилю Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
156 Продуктивний іменник термінологічної деривації Галина Онуфрієнко Problems of Ukrainian Terminology
157 Ідеографічний словник дієслів переміщення сучасної української мови Анна Середницька Problems of Ukrainian Terminology
158 Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці Соломія Бук Problems of Ukrainian Terminology
159 Термінологічна лексика як активне джерело поповнення фразеології сучасної української мови Юлія Теглівець Problems of Ukrainian Terminology
160 Термін прототип у лінгвокультурології Олена Левченко Problems of Ukrainian Terminology
161 Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології Тетяна Михайлова Problems of Ukrainian Terminology
162 Термінологічний аналіз: позначування та виозначування Людмила Пшенична1, Наталія Шишкіна2 Problems of Ukrainian Terminology
163 Проблеми аналітичної термінологічної номінації Оксана Чуєшкова Problems of Ukrainian Terminology
164 Про визначення граматичних характеристик лексем текстів для пошуку терміносполук Надія Міщенко, Наталя Щоголева Problems of Ukrainian Terminology
165 Запозичення з класичних мов термінів і фразеологічних одиниць як чинник динамічного розвитку мови Софія Денисенко Problems of Ukrainian Terminology
166 Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
167 Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само- Софія Левіна, Ірина Требульова Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
168 Мовне планування й термінологія Людмила Боярова Problems of Ukrainian Terminology
169 Пасивні дієслівні конструкції в українському науковому мовленні Зоряна Куньч, Надія Голубінка Problems of Ukrainian Terminology
170 Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення державного статусу української мови Анатолій Ганжа Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
171 Литовська термінологія у злокалізованих компуторних програмах Антанас Сметона1, Валентин Кулинич2 Problems of Ukrainian Terminology
172 Мовна політика і термінознавство Тарас Кияк Problems of Ukrainian Terminology
173 Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя Євгенія Карпіловська1, Ольга Кочерга2, Євген Мейнарович3 Problems of Ukrainian Terminology
174 Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів І. Волошиновська Problems of Ukrainian Terminology
175 Омонімія і полісемія в українській музичній термінології С. Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
176 Поняття моделі в лінгвістиці І. Карамишева Problems of Ukrainian Terminology
177 Слово дискурс як міждисциплінарний термін (в англійській та українській мовах) Л. Науменко Problems of Ukrainian Terminology
178 Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні В. Іващенко Problems of Ukrainian Terminology
179 Соціолінгвістична суть терміна еколінгвістика Л. Бордюк Problems of Ukrainian Terminology
180 Лінгвокультурологія та її термінна система Олена Левченко Problems of Ukrainian Terminology
181 Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
182 Стилістично-семантичні зміни терміноодиниць української термінології державного управління Н. Коцюба Problems of Ukrainian Terminology
183 Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі О. Кучеренко Problems of Ukrainian Terminology
184 Основні способи словотворення в термінології нафтогазової промисловості С. Дорошенко Problems of Ukrainian Terminology
185 Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу Я. Войтович Problems of Ukrainian Terminology
186 Юридичні терміни як перекладознавча проблема С. Снігур Problems of Ukrainian Terminology
187 Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою Л. Бондарчук Problems of Ukrainian Terminology
188 Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії І. Голиборода Problems of Ukrainian Terminology
189 Дериваційна структура економічних термінів у чеській і українській мовах Н. Пілецька Problems of Ukrainian Terminology
190 Термінологія в працях Олекси Горбача Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
191 Англо-американські запозичення в німецькій мові та їх переклад українською О. Семотюк Problems of Ukrainian Terminology
192 Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології Г. Антонюк Problems of Ukrainian Terminology
193 Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації Н. Андрейчук Problems of Ukrainian Terminology
194 Нульова суфіксація в українській загальновживаній лексиці та фізичній термінології на зламі ХІХ–ХХ століть І. Процик Problems of Ukrainian Terminology
195 Українська термінологія як наслідок «зближання мов» Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology
196 Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт Богдан Рицар, Роман Мисак Problems of Ukrainian Terminology
197 Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології В. Пілецький Problems of Ukrainian Terminology
198 Трактування терміноелемента у сучасній науці Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
199 Психологічні аспекти використання народної термінології при прискореному перенавчанні плавців-самоуків раціональній техніці плавання Віктор Пижов Problems of Ukrainian Terminology
200 Проблема обсягу поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології Надія Григолінська Problems of Ukrainian Terminology