Знайти статті…

6526 результатів
Наукові статті Автори Журнал
51 Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах святого письма українською мовою Галина Тимошик Проблеми української термінології
52 Система богословських термінів: семантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит Сергій Яремчук Проблеми української термінології
53 Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
54 Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? Ігор Кульчицький, Богдан Філь Проблеми української термінології
55 Явище синонімії в термінології гірництва Олена Колган Проблеми української термінології
56 Астрономічні терміни з ономастичним компонентом Ірина Процик Проблеми української термінології
57 Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології[1] Роман Микульчик Проблеми української термінології
58 Явище синонімії в лексиці косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
59 Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології Валентина Лисенко Проблеми української термінології
60 До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Проблеми української термінології
61 З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства Людмила Краснова Проблеми української термінології
62 Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації Людмила Бордюк, Анна Бордюк Проблеми української термінології
63 Принципи створення «Словника абревіатур української мови» Анатолій Івченко Проблеми української термінології
64 Принципи відбирання вузькоспеціальної лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
65 Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови Анна Середницька Проблеми української термінології
66 Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови Роман Рожанківський Проблеми української термінології
67 Ономасіологічна структура двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ Юлія Теглівець Проблеми української термінології
68 Термінологія та її роль у представленні знань Анджей Іленков Проблеми української термінології
69 Метонімічні конструкції полісемії в українській технічній термінології (на матеріалі прикметників) Оксана Кримець Проблеми української термінології
70 Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів Яків Житін Проблеми української термінології
71 Термінологія: національна чи міжнародна? Ірина Кочан Проблеми української термінології
72 Рецензія на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов» Олена Левченко Проблеми української термінології
73 Два штрихи до українського правопису Василь Чабан Проблеми української термінології
74 Система богословських термінів: семантика лексем Апостол, Біблія, Євангеліє Сергій Яремчук Проблеми української термінології
75 Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття Галина Тимошик Проблеми української термінології
76 Уживання запозичень у термінології гандболу Ольга Боровська, Надія Юрко Проблеми української термінології
77 Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій* Владислав Шкурко, Світлана Ющенко Проблеми української термінології
78 Іншомовна лексика в косметиці та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
79 Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем* Надія Міщенко Проблеми української термінології
80 Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів* Марія Джура, Сергій Нікіпчук Проблеми української термінології
81 Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі Наталія Цісар Проблеми української термінології
82 Будова складних і складених епонімів української фізичної термінології Роман Микульчик Проблеми української термінології
83 Метафора у термінології холодильної техніки Олена Южакова Проблеми української термінології
84 Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів Віктор Дерев’янко Український журнал досліджень в освіті
85 Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову Яромир Войтович Проблеми української термінології
86 Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови Ірина Процик Проблеми української термінології
87 Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови Анна Середницька Проблеми української термінології
88 Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти) Роман Рожанківський Проблеми української термінології
89 Роля та проблема префіксів в українській термінології Ірина Ковбаса Проблеми української термінології
90 Особливості полісемії та омонімії складених термінів із семою вода Юлія Теглівець Проблеми української термінології
91 Синонімні прикметники в українській науково-технічній термінології Оксана Мартиняк Проблеми української термінології
92 Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) Ірина Кочан Проблеми української термінології
93 Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОC Windows Ігор Кульчицький, Михайло Плеша Проблеми української термінології
94 Джерела стійкості української мови та її переслідування Левко Полюга Проблеми української термінології
95 Держава і право в сучасній українській термінології* Ярослав Ісаєвич Проблеми української термінології
96 Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію Галина Тимошик Проблеми української термінології
97 Особливості термінотворення української видавничої термінології Марія Процик Проблеми української термінології
98 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
99 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
100 Семантичне творення термінів на означення документів Марія Комова Проблеми української термінології