Знайти статті…

7435 результатів
Наукові статті Автори Журнал
201 Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах Вікторія Іващенко Проблеми української термінології
202 Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології Лідія Ніколаєва Проблеми української термінології
203 Запозичення в музичній термінології української мови Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
204 Стилістична транспозиція спортивних термінів Ольга Жирик Проблеми української термінології
205 Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст. Ярослава Рибалка Проблеми української термінології
206 Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики Олена Зеленська, Анжела Посохова Проблеми української термінології
207 Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект Наталія Руколянська Проблеми української термінології
208 Явище синонімії в терміносистемі нового цивільного законодавства України Марія Шевченко Проблеми української термінології
209 Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту Олена Зеленська Проблеми української термінології
210 Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій Ольга Іовенко Проблеми української термінології
211 Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами «війна» та «зброя» у сучасній публіцистиці Антоніна Григораш Проблеми української термінології
212 Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології Ірина Верста Проблеми української термінології
213 Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці Марія Гринишин Проблеми української термінології
214 Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики Іван Тимочко Проблеми української термінології
215 Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. Зоряна Куньч Проблеми української термінології
216 Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики Бируте Ясюнайте Проблеми української термінології
217 Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики Ірина Кириченко Проблеми української термінології
218 Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око) Василь Денисюк Проблеми української термінології
219 Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики Олена Басалкевич Проблеми української термінології
220 Етимологія деяких термінів судової психіатрії Зоя Хоміцька Проблеми української термінології
221 Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.) Тетяна Файчук Проблеми української термінології
222 Терміни й міжособистісна функція мови Ірина Корнейко Проблеми української термінології
223 Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології Наталія Цісар Проблеми української термінології
224 Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування Микола Пилипенко, Ірина Корнейко, Неоніла Артамонова Проблеми української термінології
225 Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
226 До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми) Неля Нікуліна Проблеми української термінології
227 Паронімія в українській гірничій термінології Олена Колган Проблеми української термінології
228 Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
229 Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності Оксана Дуфенюк Проблеми української термінології
230 Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
231 Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів Світлана Коваленко Проблеми української термінології
232 Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець Проблеми української термінології
233 Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ) Богдан Рицар, Роман Микульчик Проблеми української термінології
234 Тлумачення фахового тексту Станіслава Гулкевич Проблеми української термінології
235 Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови Зоя Куделько Проблеми української термінології
236 Особливості творення правничих термінів у французькій мові Оксана Федишин Проблеми української термінології
237 Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко Проблеми української термінології
238 Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації Руслан Гільченко Проблеми української термінології
239 Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект Соломія Бук Проблеми української термінології
240 Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення Анна Середницька Проблеми української термінології
241 «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання Мирослава Влах Проблеми української термінології
242 З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів) Ірина Процик Проблеми української термінології
243 Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії Тетяна Михайлова Проблеми української термінології
244 Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова) Вероніка Малицька Проблеми української термінології
245 Проблемы словообразования в литовской терминологии Антанас Сметона Проблеми української термінології
246 Обзор литовских технических словарей Валерійонас Жалкаускас Проблеми української термінології
247 Активні елементи в термінологічному словнику Василь Старко Проблеми української термінології
248 Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур Богдан Шуневич Проблеми української термінології
249 Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода» Юлія Теглівець Проблеми української термінології
250 Терміни з адвербіальним компонентом Алла Нечипоренко Проблеми української термінології