комунікація

Проблема толерантності правоохоронців у сучасному мультикультурному суспільстві

У статті розглядаються проблемні питання рівності, толерантності і недискримінації у правоохоронній діяльності, розкриваються особливості комунікації працівників правоохоронних органів в сучасному мультикультуральному суспільстві. Визначено, що проблема комунікативної толерантності працівників правоохоронних органів нині є вкрай актуальною, позаяк це є необхідна риса, що визначає характер і специфіку взаємовідносин правоохоронця з оточуючими, враховуючи його особистий досвід, інтереси, схильності, моделі поведінки та особливості спілкування.

Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних
мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на
стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці
використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з
громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих
суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового
регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство

Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора

Динамічні зміни сьогодення знаходять свій прояв в перерозподілі ролей суб’єкта і об’єкта комунікації в контексті зростання їхніх професійних знань. Тому в умовах сучасної інформаційної культури освітня парадигма трансформації інформації також істотно видозмінюється. Зовнішнє вираження професійної культури юриста проявляється в його риторико-комунікативній культурі. У ній також відображається весь соціокультурний досвід, який поєднує в собі складові спеціалізованого і буденного

Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу

Матеріалом цього дослідження є епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі змісту інформаційно-оцінних висловлювань викладачів або студентів, що утворюють мовну тканину різними мовами; використовуючи різноманітні засоби вираження впевненості, сумніву й неповної впевненості в істинності повідомлюваного. Ці засоби є детермінативами, або маркерами, когнітивної діяльності суб’єкта мовлення – викладача або студента.

Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів

Статтю присвячено лексико-семантичному аналізові електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів. З’ясовано структурні та функційні особливості цього прошарку лексики в досліджуваній терміносистемі.

МОЖЛИВОСТІ ПРЯМОЇ МОВИ У ВІДТВОРЕННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ В ДРУКОВАНОМУ МЕДІАТЕКСТІ

Друкований медіатекст  є формою писемного мовлення, але часто містить фрагменти прямого усного спілкування, відтворені писемними засобами. Це може бути діалог між журналістом і експертом або героєм публікації, коментар, професійна дискусія тощо. Частина інформації в усному мовленні може бути невербалізованою, передаватися тоном, швидкістю голосу, інтонацією , жестами, мімікою, позицією мовця, тощо.

Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти

Відповідно до загальновизнаних теоретичних уявлень про сутність правової аргументації та її значення у практичній юридичній діяльності, викладених у вітчизняній науковій літературі, з’ясовується низка особливостей аргументаційного процесу, пов’язаного з юридичною комунікативною практикою.

Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях

Розглянуто питання організації системи комунікаційної діяльності для забезпечення сумісної роботи членів територіально розподіленої проектної команди та проблеми, що виникають під час взаємодії учасників команди розробників.

Запропоновано такі рішення цих проблем: відокремлений певний вид комунікацій – віддалені комунікації, розроблена система класифікації віддалених комунікацій, що надалі стала основою моделі системи комунікаційної діяльності для використання в ІТ-компаніях.

ЦІННІСТЬ КЛІЄНТА ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Розглянуто комплекс просування готельного продукту, охарактеризовано розподіл контактної аудиторії при маркетингу взаємовідносин, зазначено стадії, моделі поведінкових реакцій покупців та формування комунікаційних цілей.