Qualitative changes in market and investment environment of domestic enterprises and marketing of their problem of domestic and foreign markets sales

Authors: 

Mnykh O.

Lviv Polytechnic National University

The article given characteristic qualitative changes in the market environment, operation and development of Ukrainian business. The attention is focused on strengthening the process of European integration, accumulation of external and internal threats, requiring significant changes in the marketing policy of companies and their activities on domestic and foreign markets. Identified causes of low efficiency of Ukrainian companies in the EU markets after entering the country for zero duties for exports. The necessity of solving complex marketing challenges to improve the market position of companies taking into account the availability of resources for investment and operating restrictions by financial institutions.

1. Nabrav chynnosti Zakon Ukrainy vid 24 hrudnia 2015 roku № 905-VIII «Pro vnesennia zmin do
Zakonu Ukrainy «Pro zovnishnoekonomichnu diialnist». [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/230872.html. 2. Systemnyi zvit. Problemni pytannia rehuliuvannia zovnishno-ekonomichnoi diialnosti v Ukraini. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
https://boi.org.ua/media/uploads/sysrep_trade_ukr_pdf.pdf. 3. Ostannii shans: yak Ukraini 2017 roku
peremohty kryzu. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1422164-
ostannij-shans. 4. Krykavskyi Ie. V. Lantsiuh vartosti Portera (konstruktsiia, dekonstruktsiia,
rekonstruktsiia) ta upravlinnia za tsinnostiamy / Ie. V. Krykavskyi, Z. Patora-Vysotska // Marketynh
i menedzhment innovatsii. – 2015. – № 2. – S. 121–133. 5. Mnykh O. B. Uzghodzhennia marketynhovykh i
lohistychnykh stratehii i formuvannia biznes-modeli innovatsiino aktyvnoho pidpryiemstva
[Kolektyvna monohrafiia] // Suchasni tendentsii upravlinnia rozvytkom orhanizatsiino-ekonomi