Herald № 817, 2015

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 817. – 112 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 11 засідання від 24.03.2015 р.)

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

In this Number

(16 papers)
Roman Mykulchyk
pp. 41 - 46
Sofia Bulyk-Verkhola, Yuliya Tehlivets
pp. 78 - 81
Олександра Сербенська
pp. 104 - 105

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000