апроксимація

Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android

Запропонована методика градуювання діодних сенсорів температури, яка базується на комбінації двох узагальнених  методів: сплайн-інтерполяції та апроксимації з використанням ортогональних поліномів Чебишева. Розроблена програма  її реалізації в  ОС  Android. Встановлені вимоги до проведеного градуювання з отриманням в кінцевому результаті термометричної кривої з максимально можливою точністю. Це дає змогу автоматизувати процес отримання інтерполяційної таблиці та оптимізувати процедуру градуювання.

Застосування методу генетичного алгоритму для аналізу і синтезу електромеханічних систем

Один із методів вирішення задач аналізу та синтезу електромеханічних систем (ЕМС) є використання підходів штучного інтелекту, а саме методу генетичного алгоритму (ГА). Оригінальність описаного у статті підходу полягає у застосуванні моделей дробового порядку для вирішення такого роду задач. В розроблених алгоритмах процедур аналізу та синтезу ЕМС запропоновано використовувати функцію якості, та, контролюючи результат після кожної ітерації, отримувати бажане значення відхилення результатів.

Ефективні методи апроксимації та прогнозування осідань інженерних споруд

Мета досліджень. Удосконалення методів апроксимації осідань експоненціальною, дрібнораціональною, поліномінальною та синусоїдними функціями з визначенням інтервалів між циклами спостережень. Методика і результати роботи. Розглянуто методи апроксимації та прогнозування осідань контрольних реперів і марок споруд. Особливу увагу звернено на експоненціальну функцію з використанням простого і точного способу визначення коефіцієнта інтенсивності осідання за середніми значеннями самих осідань і часових інтервалів, який дає змогу суттєво зменшити обсяг ітераційних обчислень.

Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3d scanning devices

Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання лінії лазер- ного випромінювання, описано принцип дії, негативні і позитивні сторони кожного методу, а також показано можливості їхнього застосування для пристроїв 3D-сканування. Тесту- вання алгоритмів проведено на експериментальній установці з використанням засобів С++ і бібліотеки OpenCV. Показано, що залежно від розмірів зображення та деталізації вхідного зображення слід рекомендувати той чи інший алгоритм

Точність екстраполяції трендів апроксимованих поліномами перших трьох ступенів

При аналізі часових рядів з метою виявлення тенденції розвитку досліджуваного явища, наприклад, осадження інженерної споруди, використовуються тренди, побудовані за результатами спостережень.

Апроксимація диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку

Стаття присвячена  апроксимації диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку за використання перетворення Оусталоупа. Досліджено  залежність точності практичної апроксимації дробових диференціальної та інтегральної ланок відношенням поліномів цілого порядку від порядку перетворення Оустолоупа. Запропоновано модифікацію методу Оусталоупа, в якій порядок поліному чисельника зменшений на одиницю і вироблені рекомендації щодо практичної реалізації аналогових ПІ-регуляторів дробового порядку.

Апроксимація функції зміни параметрів еквівалентного джерела функціями франкліна

У статті розглядається проблема апроксимації функції зміни параметрів потоку первинної енергії лінійними наближеннями із забезпеченням мінімальної похибки наближення. Представлення параметрів напруги та внутрішнього опору еквівалентних генераторів відновлюваних джерел лінійними функціями дозволяє підвищити рівень енергії, що передається в навантаження. Запропоновано вирішення поставленої проблеми шляхом наближення функції зміни параметрів потоку первинної енергії системою ортонормованих функцій Франкліна.

Approximation accuracy analysis of high order electromechanical systems objects with fractional transfer functions of different types

An approximation of the transfer function of the high-order particle swarm synthesized by links (models) of various types of fractional order and estimate the accuracy of this approximation by comparing transient and frequency characteristics by means of mathematical modelling in MATLAB Simulink. We prove that the approximations for induction generator with self excitation using fractional model of the first order.

Administrative contract as a form of public administration in the area of services for passengers road transport

In this article violates theoretical aspects of administrative contract as a form of public administration in the field of organization of passenger road transport due to the adaptation of national transport legislation with the European Union. On this basis we considered features, functions and types of administrative agreements in the field of passenger service by road transport.

Використання многочленів Лежандра для апроксимації одновимірних розподілів густини мас планет та дослідження їх збіжності

Досліджено можливості зображення розподілу кусочно-безперервних функцій, представлених по поліноми Лежандра. Описана практична реалізація цієї методики і методи її поліпшення.