магнітна сприйнятливість.

Властивості композитів приготовлених з глауконіту та поліаніліну у водних розчинах фосфатної кислоти

Oкисненням аніліну з використанням амоній пероксидисульфату у водних розчинах фосфатної кислоти на поверхні порошкоподібного глауконіту приготовлені глауконіт-поліанілінові композити. За допомогою Х-променевої дифракції та ІЧ спектроскопії з перетворенням Фур’є підтверджено міжмолекулярну взаємодію між аморфними макромолекулами поліаніліну та міжфазне зв’язування поліаніліну до поверхні глауконіту.

Зв'язок фізичних властивостей глибинних порід-колекторів Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району з геомагнітним полем та розломно-блоковою тектонікою

Мета дослідження. Дослідити фізичні властивості порід-колекторів Семиренківського родовища Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району (НГР) Дніпровсько-Донецького авлакогену для оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей, а також обґрунтування зв’язку нафтогазових родовищ із джерелами локальних магнітних аномалій, які виникають при проходженні вуглеводнів.

Вивчення магнітної сприйнятливості гірських порід Передкарпатського прогину

Приведені результати експериментальних вимірювань магнітної сприйнятливості гірських порід Передкарпатського прогину. Отримано нові дані та створено статистичну базу даних вимірів магнітної сприйнятливості гірських порід із різновікових формаційних комплексів Передкарпатського прогину. Виявлено диференціацію осадових товщ за магнітною сприйнятливістю на окремі літомагнітні комплеки.

Застосування капаметрії для стратиграфічного розчленування та кореляції геологічного розрізу північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

Проаналізовано магнітну сприйнятливість осадових порід Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Показані можливості використання капаметрії для вертикального розчленування і вивчення особливостей геологічного розрізу, а також кореляції виділених елементів.

Особливості латерального розподілу магнітної сприйнятливості палеозойських нафтогазоносних відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини

Наведено результати досліджень магнітної сприйнятливості нафтогазоносних відкладів палеозою північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини. Виділені літомагнітні комплекси мають регіональне поширення, у межах як окремих родовищ, так і північно-західної частини ДДЗ загалом, від Південної прибортової зони до Північної прибортової зони.
 

Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині

Представлені результати магнітних досліджень проведених на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині. Аналізуються особливості структури локального магнітного поля та магнітної сприйнятливості ґрунтового покриву.

Вивчення магнітної сприйнятливості відкладів Дашавської світи у північно-західній частині Передкарпатського прогину

Наведені результаты дослідження магнітної сприйнятливості глинисто-піщаних відкладів дашавської світи нижньосарматського під’яруса в північно-західній частині Передкарпатського прогину. Показано вертикальну та латеральну неоднорідність відкладів за характером їх магнітної сприйнятливості.

Застосування капаметрії для уточнення фаціальних границь приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини

Проаналізовано магнітну сприйнятливість осадових порід приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. Показані можливості використання капаметрії для уточнення фаціальних границь ДДЗ.

Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині

Мета. Виявлення особливостей аномального магнітного поля над нафтогазоносними структурами Передкарпатського прогину та його взаємозв’язків із покладами нафти та газу. Методика. Вимірювання модуля повного вектора геомагнітного поля Т під час пішохідного магнітного знімання за системою геомагнітних профілів. Вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із пошуково-розвідувальних свердловин.

Магнітна сприйнятливість ґрунтів Карпат у долині річки Манявки

Мета. Вивчення магнетизму ґрунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв’язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ґрунтових покривів на ділянках пошуків вуглеводнів, ерозійних процесів, забруднення довкілля. Попри значний об’єм даних про магнітні властивості ґрунтів України, що зібраний сьогодні, гірсько-лісові ґрунти Карпат залишаються доволі слабко вивченими.