національна ідентифікація

Теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності

Розкрито зміст, складові та функції національної ідентичності. Проаналізовано стан та проблеми формування української національної ідентичності. Обґрунтовано теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності.

Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення

Висвітлюється питання феномену нації, зокрема панівні в сучасній юридичній науці дефініції вказаного поняття. Висловлено думку, що вони зводяться до декількох найбільш поширених його значень ‑ як тотожне поняттю населення держави; як етносоціальної спільноти, що характеризується нерозривною єдністю соціально-економічних і культурних властивостей; як усіх громадян держави, незалежно від їх (національного чи соціального) походження, мови та / чи релігії.

Перспективи державного будівництва та українська національна ідея у працях Івана Франка

Розкрито роздуми І. Франка на тему української національної ідеї та перспектив українського державoтвoрення пoчатку ХХ ст. На матеріалах публіцистичної спадщини з’ясовано погляди І. Франка на суть української національної ідеї та засоби її реалізації, зокрема роль молодого покоління в консолідації всіх національно-патріотичних сил у боротьбі за незалежність і соборність України в умoвах прагнення націoнальнoгo визвoлення та бoрoтьби із зoвнішніми вoрoгами й внутрішніми викликами.

Формування національної ідеї як основа запобігання розвитку корупції в українському суспільстві

Проаналізовано поняття «національна ідея як основа формування національної самосвідомості» та фактор запобігання розвитку корупції в Україні. Обґрунтовано, що національна ідея — стратегічна мета, яка формується історично та спрямована об’єднати країну у єдину націю, формує єдину систему координат цінностей. Доведено, що національна ідея як фактор запобігання корупції в Україні повинна виражатися у стратегічній меті, що спрямовуватиме дію громадян України на запобігання корупції, формувати громадянську самосвідомість, відповідальність за свої дії та бездіяльність.

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині.

Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини

У статті зроблено спробу підсумувати досвід пошуків та утвердження українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини рубежу ХІХ–ХХ ст., в якому ключову роль відіграла творчість архітектора Василя Нагірного. Окреслено основні прийоми, розроблені галицькими архітекторами того часу, для вираження української національної, конфесійної та культурно-цивілізаційної ідентичності.

Гімназійна освіта Євгена Коновальця

Розкрито гімназійну або повну середню освіту Євгена Коновальця. Тобто, що виховувало загальнолюдські цінності, вміння та навики підданих Австро-Угорської імперії, а що ще й формувало національну ідентичність.

Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть ХVI – перша половина XVII ст.)

Міжконфесійний чинник розглянуто як форму суспільно-політичної боротьби тогочасних інтелектуалів за відстоювання прав українського народу на власні національну ідентичність й національну державність. Наголошено на тому, що у ході полемічної боротьби поняття “русь” (себто – українці) і “православна віра” набувають тотожного змісту. Проводиться думка, що ідея верховенства в українському суспільстві духовної влади – влади православної церкви була єдино можливою у тогочасних умовах формою реалізації національної державності.