органи публічної влади

Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління

Розглянуто актуальні питання формування корпоративної культури в умовах реформування системи державного управління. На засадах вивчення та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних та зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури.

Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості

Здійснено концептуальний аналіз моделей комунікативної політики, що дало змогу ідентифікувати її інструментальну роль у забезпеченні ефективної взаємодії органів державної влади та громадськості і на основі цього вдалося згрупувати основні дослідницькі підходи до систематизації моделей комунікативної політики, вказати на їх переваги та недоліки, ідентифікувати комунікативні помилки, до яких призводить їх запровадження за певних умов. Розроблено алгоритм організації контролю за інформаційними потоками у сфері комунікативної взаємодії органів державної влади та громадськості.

Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Проаналізовано теоретичні засади дослідження організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Показано важливість належного теоретичного опрацювання їх сутності, складових, взаємозв’язків та взаємозумовленостей. Досліджено два підходи до тлумачення поняття «механізми управління», які можна окреслити як структурно-організаційний і структурно-функціональний.

Управління талантами в органах публічної влади

Розглянуто сучасний стан системи управління талантами в органах публічної влади. Доведено необхідність інституалізації управління талантами в організаційній структурі державних органів. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами та обґрунтовано необхідність запровадження практики з управління талантами та включення їх до процедур пошуку, залучення, адаптації, навчання, оцінювання та винагородження персоналу. Визначено перспективні напрями реалізації концепції управління талантами в органах публічної влади України.

Підґрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект

Стаття присвячена дослідженню ґенези становлення системи адміністративних
судів в Україні, які є тією складовою судочинства, що забезпечують захист людини і
громадянина у спорі з органами публічної влади.

Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в україні

Розглянуто особливості адміністративно-правового статусу недержавних громадських організацій в Україні, який є комплексом реально визначених прав і обов’язків у сфері публічного управління, що передбачені конкретними нормами адміністративного права. На основі праць вітчизняних науковців та нормативно-правових актів України визначено елементи адміністративно-правового статусу недержавних громадських організацій. Детально аналізується кожен елемент зокрема.

Grounds and conditions of civil – legal liability for damage caused by the state bodies and their officials

Questions of liability for damage caused by unlawful actions (inaction) of local selfgovernment bodies or their officials in the exercise of authority, the institute of responsibility before an individual are analyzed and also there are determined grounds for liability for nonpecuniary damage. Causing damage by public authorities, local governments and their officials refers to the special delicts and is a separate kind of responsibility.

The legal interpretation of a regional access in formation of the territorial mechanism of Ukraine

Іn the article in legal aspect considered regional approach of reforming of the territorial mechanism of Ukraine, as one of the possible options for improvement. Highlighted understanding such multifold category as region. With a glance to historical experience, modern political realities and future prospects, tend was valid for the optimizing of the territorial mechanism of Ukraine, including the feasibility of consolidation of administrative units by the formation of prorated regions.

On the role and position of the constitutional court of Ukraine in the higher bodies of state power system: in the context of European experience

This article rises and examines the role and place of the Constitutional Court of Ukraine in the higher bodies of state power system in Ukraine. It is found that in modern constitutional process in Ukraine the sole body of constitutional jurisdiction is not always efficient and effective, partly due to the fact that the Court has only abstract constitutional control over the acts of the supreme bodies of state power and does not have the mechanisms to bring to constitutional responsibility state bodies and officials for acts of the Constitutional Court of Ukraine failure.

Information space in the context of information law

In the article the information space in the context of information law. Analyzed legal
acts regulating legal relations in the field of information technology, information systems,
information and telecommunication systems and networks, information, personal data,
electronic documents, electronic signature, e-government, information security, protection of
information in telecommunication systems