Ціннісні виміри правомірної поведінки

Taras HARASYMIV "Valuable measurements of righteous behavio".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз дефініції правомірної поведінки, осмисленні її критеріїв, видів, механізму формування та реалізації у сучасних обставинах. Правомірна поведінка як вид соціальної поведінки є складним процесом взаємодії людини та права. Ця взаємодія полягає у впливі права на поведінку індивідуума, який керуючись усталеною в його свідомості системою цінностей, обирає власну модель поведінки.  Саме цінності формують та характеризують внутрішній світ індивідуума: його духовний стан, волю, почуття, розум, ставлення до макрокосмосу. З іншого боку, індивідуум перебуваючи у соціуму, здійснюючи певні вчинки та виконуючи конкретні дії, не завше може бути освіченим щодо регулювання їх правом, але здебільшого здатний проаналізувати власну поведінку та оцінити її стосовно завдання шкоди чи користі іншим членам суспільства.    

Правомірна поведінка є основою правопорядку сучасного громадянського суспільства та правової держави. Саме через повселюдне дотримання правомірної поведінки держава спроможна реально та оптимально виконувати делеговані їй функції, а право реалізовувати свою своє пряме призначення. Відтак державно-правові інституції усвідомлюючи, що запорукою їх ефективності є спосібність приймати справедливі закони та правильні рішення, які будуть дотримуватися соціумом, повинні діяти у такий спосіб, який максимально стимулюватиме правомірну модель поведінки. Суспільна роль правомірної поведінки безпосередньо пов’язана зі соціальним призначенням права. У процесі його здійснення досягаються цілі та завдання правового регулювання. Правомірна поведінка індивідуума відповідно до своїх результатів та об’єктивного значення, і є фактично правом в дії. Правомірна поведінка є соціально-корисною діяльністю індивідуума, цілеспрямованою на забезпечення державних, правових, громадських і особистих інтересів, цінностей та цілей. Воно є цінністю для права саме тому, що сама особистість для неї є реальною цінністю.

З’ясовано, що правомірна поведінка основується на таких основних ціннісних елементах: правосвідомості та правовій культурі; розумінні індивідуумом того, що його права та свободи є гарантовані законами та можуть оптимально реалізовуватися  на практиці; свободі вибору, що дає можливість індивідуумі діяти на власний розсуд й без будь-якого втручання; наявність особливих взаємовідносин між владою та індивідуумом, коли останній є рівноцінним партнером держави, який бере участь у прийнятті рішень, здійснює контроль за діяльністю держави та її інститутів, а також і в інших процесах.

1. Svyrydenko H. V. (2017) Pravomirna povedinka: teoretyko-prykladni zasady [Legitimate behavior: theoretical and applied principles]: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Kyiv. 215 p. [in Ukrainian].

2. Panchyshyn R. I. (2016) Determinanty povedinky liudyny: filosofsko-pravovyi vymir [Determinants of human behavior: philosophical and legal dimension]: dys. … kand. yurydychnykh nauk : 12.00.12, Lviv. 205 p. [in Ukrainian].

3. Ivanovskyi D. V. (2016) Pravovyi vplyv na svidomist yak chynnyk formuvannia pravomirnoi povedinky [Legal influence on consciousness as a factor in the formation of lawful behavior]. Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani : monohrafiia. Za red. O. V. Kozachenka, Ye. L. Streltsova. Mykolaiv. P. 608−625. [in Ukrainian].

4. Bashchuk S. H. (2014) Pravova aktyvnist: poniattia, struktura ta vydy [Legal activity: concept, structure and types]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kharkiv. 20 p. [in Ukrainian].

5. Kapitanska S. A. (2005) Pravomirna bezdiialnist yak forma pravovoi povedinky [Legitimate inactivity as a form of legal behavior]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv.15 р. [in Ukrainian].

6. Teremtsova N. V. (2010) Pryroda pravomirnoi povedinky liudyny (kultura povedinky liudyny, mekhanizm indyvidualnoi povedinky, antysuspilna povedinka, konformistska povedinka...) [The nature of lawful human behavior (culture of human behavior, mechanism of individual behavior, antisocial behavior, conformist behavior...)]. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo: zbirnyk naukovykh prats. No 2 (6). P. 167–170. [in Ukrainian].

7. Bashchuk S. H. (2014) Sotsialna povedinka i vplyv tsinnostei na nei [Social behavior and the influence of values on it]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia. Vol. 8. P. 4–7. [in Ukrainian].