Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин

1
Lviv Polytechnic National University

У статті вивчено наступний аспект: концепція створення  новин на регіональних телевізійних каналах складається з інформування про всі сфери життя, що органічно поєднані з регіональними, національними, універсальними цінностями У таких умовах зміст новин буде сприяти формуванню здорових моральних і психологічних якостей гуманістичного світогляду національної громадської гідності. 

В основі регіонального медіа-продукту, що впливає на інтереси людини українського суспільства в цілому, повинна бути інформація про регіональні, національні і універсальні цінності в органічній єдності, незалежно від того, чи стосуються вони соціальних, політичних, економічних, культурних питань.

У результаті аналізу новинного контенту соціальні і культурні цінності можуть бути виокремлені як абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті. Тому основні завдання регіонального телебачення - активна промоція, формування української національної громадянської ідентичності, подолання песимізму стосовно можливості побудови об`єднаної незалежно-правової демократичної держави, створення гідних життєвих умов як результат власної роботи населення.

Було також проведене опитування, опитування репортерів про сенс їхньої журналістської роботи, під час якого 39 із 50 відповіли, що головним для них є розуміння, сприйняття аудиторією їхніх новинних повідомлень.

Отже, новина буде ціннісною для соціокультурного простору (макрорівень) за умови глибокої загальної (інтелектуальної), конкретної (знання об’єкта висвітлення), психологічної (національно-громадянська позиція) підготовки журналіста, що на мікрорівні пов’язується з потребою медіа щоразу вивчати порядок денний (agenda setting), тобто добирати такі інформаційні повідомлення, які не лише відповідають критеріям новинності, а й сподіванням аудиторії ЗМІ щодо структурування її інтересів.

1. Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : [монографія] / Л. Є. Василик. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 416 с.

2. Герасимюк О. На першому плані інформаційна безпека / Ольга Герасимюк // День. – 2014. – 11–12 лип.

3. Гоян В. В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня   д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій / В. В. Гоян. – К., 2012. – 36 с.

4. Гресько О. В. Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 Журналістика / О. В. Гресько. – К., 2004. – 18 с.

5. Дворянин П. Я. Новини регіонального телебачення: пошуки креативних рішень, дотримання журналістських стандартів та морально-духовних цінностей / Парасковія  Дворянин // Медіа-простір : зб. наук. ст. із соц. комунікацій / [ред. кол. : Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 49–53.

6. Зайцев А. А. Мониторинг сцен насилия в программах ведущих телеканалов Украины [Электронный ресурс] /
А. А. Зайцев, Ю. В. Онышко, Р. И. Исаков // Архів психіатрії. – 2002. – № 2 (29). – С. 31–36. – Ре­жим доступа :
www.politik.org.ua.

7. Закон України Про телебачення і радіомовлення // Інфор­маційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 року) / [за ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк ; упоряд. Т. Бондаренко]. – К., 2008. – 356 с.

8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]. – [2-ге вид., перероб і допов.] / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

9. Іванов В. Ф. Журналістська етика : [підручник] / [передм. В. П. Мостового]. – [2-ге вид., випр.] / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – К. : Вища шк., 2007. – 231 с.

10. Комова М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації : [монографія] / М. В. Ко­мова. –  Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 250 с. 11. Копиленко О. Л. Влада інформації / О. Л. Копиленко. – К. : Вид-во Україна, 1991. – 108 с.

12. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів: посібник: 2-е вид., перероб. і доп.. – Львів: ПАІС, 2007. 246 с.

13. Рогозина И. В. Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и её содержания [Электронный ресурс] / И. В. Рогозина, А. Я. Красильникова, С. А. Воронина и др. ; под науч. ред. А. А. Стриженко. –  Режим доступа : http:// evartist.narod.ru.

14. Самокиш І. Сьогодні роль журналістики – у тому, щоб надавати новинам сенсу / Ігор  Самокиш // День. – 2011. – 9–10 груд.

15. Темех Н. Д. Українське телебачення і формування духовності молоді: теорія, практика :  посібник] / Н. Д. Темех. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 150 с.

16. Tesler K. Media, Culture and Morality / K. Tesler. – L. : Routledge, 1994. – 138 p.