Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

2022;
: cc. 70 - 78
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування. Встановлено, що автоматизація роботи складів є необхідністю та невідворотним процесом, що забезпечить їх безперебійну роботу, сприятиме зменшенню витрат та часу обслуговування клієнтів.

 1. Бойко Є. О. (2014). Логістичне управління підприємством – запорука конкурентоспроможності підприємства. UBL: http://rtpp.com.ua/news/2014/02/19/5/3089.html (дата звернення 1 серпня 2022 р.).
 2. Кальченко А. Г. (2003). Логістика: Підручник. Київ: КНЕУ.
 3. Кобзєва К. В. (2014). Методологічні підходи в управлінні логістичними затратами про- мисловогопідприємства. URL: http://manved.at.ua/publ/metodologichni_pidkhodi_v_upravlinni_logistichnimi_zatr atami_promislovogo_pidpriemstva/2-1-0-22 (дата звернення 3 серпня 2022 р.).
 4. Кобзєва К. В. (2007). Теоретичне обґрунтування становлення логістики як науки. Збірник наукових праць: Луганськ: СНУ ім. В. Даля. Економічна серія, 18, 61–66.
 5. Мельник О. В. (2013). Нові концептуальні підходи в логістиці, Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення 3 серпня 2022 р.).
 6. Пономарьова Ю. В. (2003). Логістика: навч. посіб. К: Центр навчального виробництва. 328 с.
 7. Чурилов С. В. (2014). Логістичне управління підприємством: теоретичний аспект. URL: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2012/6/p_142_147.pdf. (дата звернення 5 серпня 2022 р.).
 8. Дудар Т. Г., Волошин Р. В. (2012). Основи логістики: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 176 c.
 9. Марченко В. М., Шутюк В. В. (2018). Логістика: підручник, К.: Видавничий дім “Артек”, 312.
 10. Котлер Ф., Келлер К. (2010). Маркетинг менеджмент. Книги виробництва – Центр навчального виробництва. Збірник наукових праць, 12, 816 с.
 11. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Чубала А. (2009). Маркетингова політика розподілу, навч. посіб. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. C. 205–220.
 12. Крикавський Є. В. (2009). Маркетингова політика розподілу: навч. посіб, Видавництво Національ- ного університету “Львівська політехніка”. C. 66–78.
 13. Офіційний сайт Студопедія (2020). Канали розподілу у маркетинговому середовищі підприємства. URL: https://studopedia.org/2-118493.html (дата звернення 7 серпня 2022 р.).
 14. Keleher J. (2022). Eight channels of distribution for Marketing. URL: https://www.brafton.com/blog/ distribution/channels-of-distribution/ (дата звернення 7 серпня 2022 р.).
 15. Mignola D. (2022). Distribution and the New Normal: Embracing Remote and Virtual Distribution. URL: https://www.acumatica.com/blog/virtual-distribution/ (дата звернення 7 серпня 2022 р.).
 16. Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. (2016). Industries 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperating with International Partners. Herbert Utz Verlag,  19–21, URL: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=6BidDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Kagermann+H,+Ander l+R,+Gausemeier+J,+Schuh+G,+Wahlster+W.+Industries+4.0+in+a+Global+Context:+Strategies+for+Cooperating+ with+International+Partners (дата звернення 10 серпня 2022 р.).
 17. Dujmešić N., Bajor I., Rožić T. (2018). Intelligent Warehouse Management System. URL: https://hrcak.srce.hr/204475 (дата звернення 11 серпня 2022 р.).
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018р. № 67-р “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення 01 серпня 2022 р.).Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств 
 19. Штець Т. Ф. (2019). Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки. Економіка та бізнес, Бізнес Інформація, 3. C. 91–95.
 20. Larry M. (2021). Robots in Warehousing, URL: https://www.robotics.org/userAssets/riaUploads/file/ TH_RIA_Larry_Sweet_distribution.p df. (дата звернення 10 серпня 2022 р.).