права людини

Становлення та розвиток прав людини в античні часи

Розглянуто деякі історичні періоди створення, розвитку та формування інституту
прав людини. Досліджено основоположні ідеї найвидатніших мислителів цього періоду.
З часів Давньої Греції поступально почало зароджуватись поняття прав людини, що
відображається в філософській думці тогочасних мислителів. Змінювалось сприйняття
місця людини у державному та соціальному житті. Такі мислителі, як Геракліт, Платон
та Аристотель, заклали наріжні камені у створення цього поняття ще у античності.

Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій

Теоретичне розуміння та філософське осмислення всіх правових феноменів
розпочалося з традиційного поділу права на позитивне і природне, відтак вони у
загальній свідомості вважаються певними антиподами, які разом з тим є практично
найбільш значущими типами праворозуміння. Нам вдалося простежити те, що саме
інтенсивний розвиток гуманістичних ідей у контексті нових політичних та економічних
тенденцій обумовив виникнення доктрини “природних прав людини”. Дедалі більше
серед широкого загалу набирала популярності твердження про те, що кожен індивід уже

Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання

Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини
досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на
абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд
під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує
гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті

Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини

Розглядаються рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Досліджуються наукові підходи щодо їх втілення у конституційно-правову практику. Аналізується іноземний досвід реалізації цих принципів.

 

Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів “глобального права”

Проаналізовано глобалізацію у правовій площині. Особливу увагу приділено проблемі впливу глобалізації на взаємодію міжнародного, європейського і національ¬ного правопорядків. Окремо проаналізовано діалог судових інстанцій різних правопорядків у аспекті аргументації їх рішень. Зроблено висновки щодо формування глобального міжнародного правопорядку, посилення регіональних (наднаціональних) правопорядків, вплив глобалізації на правосуддя.  

Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях в XI–XVIII століттях

У статті проведено історико-правовий аналіз розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях. Зроблено висновок, що спочатку винний довічно позбавлявся усіх прав людини та громадянських прав, що призводило назавжди до його повного безправ’я й так званої “політичної” або “громадянської смерті”. З часом спостерігається тенденція звуження прав, що позбавляли засудженого, та зменшення їх строку.