Volume 1, Number 2

In this Number

(24 papers)
Martyn Sozanskyi, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn, V. E. Stadnik, M. M. Laruk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.001
1-9
Volodymyr Dibrivnyi, H. V. Mel’nyk , Viktoria Kochubei, D.S. Shevchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.010
10-14
A. S. Krvavych, Romana Petrina, Sofiia Suberlya, О. P. Prochera, О. М. Fedoryshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.063
63-68
O. S. Skip, A. A. Butsyak, V. V. Havryliak, O. Shved, V. I. Butsyak
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.074
74-79
I. R. Buchkevych, Semen Khomyak, M. S. Kurka, О. М. Fedoryshyn, N. Marintsova
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.088
88-97
Sofiya Vasylyuk, G. B. Shiуan, Nataliya Monka, A. V. Shiyan, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.098
98-104
Nataliia Baran, Yuriy Ya. Melnyk, Sofiia Suberlya, Galyna Yatsulchak, Victoria Zemke
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.132
132-135
O. M. Shevchuk, Natalya Bukartyk, M. R. Chobit, Zorіana Nadashkevych, Viktor Tokarev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.136
136-141
Oleksandr Grytsenko, Oleh Suberlyak, А. V. Pohmurska, V. V. Krasinskyi, P. Voloshkevych
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.149
149-156