інформаційні технології

Електронні вибори як новітнє трансформаційне явище сучасної правової реальності

У статті проводиться аналіз електронних виборів як новітнього трансформаційного явища сучасної правової реальності.

Особливості розвитку електронного бізнесу в умовах становлення цифрової економіки

Розкрито сутність поняття «електронного бізнесу», досліджено його принципи, пе- реваги та недоліки, технологію управління електронним бізнесом та особливості розвитку в умовах становлення цифрової економіки. Досліджено основні види електронного бізнесу, такі як електронна комерція, електронне управління бізнесом та інші. Проаналізовано приклади успішного впровадження та функціонування електронного бізнесу на зарубіжних та українських підприємствах.

Алгебри алгоритмів для моделювання розподілу ресурсів в ІТ проектах

Розподіл ресурсів – важливе науково-практичне завдання, оскільки стосується усіх галузей життєдіяльності людини, не є винятком сфера інформаційних технологій. Дослідження показало, що сьогодні уже є множина підходів для вирішення поставленого завдання, кожен з яких характеризується певними особливостями. Проаналізовано відомі методи розподілу ресурсів, наведено їх класифікацію та показано, що переважно вони визначаються як задачі лінійного програмування, матриці розподілення ресурсів чи реалізуються на основі емпіричних знань.

Прототип інформаційної системи моніторингу та контент-аналізу звернень мешканців «розумного міста»

Однією із сучасних тенденцій комп’ютеризації є активний розвиток технологій «розумного міста» («Smart city»), зокрема, спрямованих на супровід адміністративних е-послуг, розроблення транспортних систем, використання екологічно чистих джерел енергії, розвиток екології, модернізацію цифрового обладнання міста, поліпшення життя у місті, пришвидшення усіх процесів міської інфраструктури. Весь цей комплекс робіт стає максимально доступним за правильного використання технології «Smart city». «Розумні міста» сприяють сталому розвитку.

Оптимізація інфраструктури розподіленої інформаційної системи каталогу обліку товарів

Здійснено оцінювання інформаційної системи обліку товарів, виконано моделювання та обчислено витрати на інфраструктуру. Змодельовано також зміни до наявної інформаційної системи, які дали змогу досягти істотної економії коштів за рахунок оптимізації інфраструктури без значних втрат у характеристиках. Проаналізовано та розглянуто декілька напрямів оптимізації, деякі з них рекомендовано та впроваджено у оптимізовану модель, інші відкинуто.

Сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури

У статті досліджено сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури. Зауважено, що характер та роль використання прокурором інформаційних технологій можуть прямо чи опосередковано впливати на прозорість прокурора; професіоналізм у виконанні функцій; забезпечення особистої безпеки; спілкування з суб’єктами правоохоронних органів; поліпшення документообігу; доступність даних та надійність обробки інформації; ефективність управлінських та процесуальних рішень.

Інформаційна система супроводу процесу захищеного голосування

Автори статті розробили методологічне підґрунтя, здійснили проєктування та конструю- вання інформаційної системи супроводу захищених голосувань. Проаналізовано основні способи використання інформаційних технологій у сфері виборів. Виявлено, що мобільні пристрої, у яких використано певне програмне забезпечення, здатні істотно зменшити кількість відвідувачів виборчих дільниць, що дає змогу зробити політичне голосування значно доступнішим для людей. Здійснено проєктування інформаційної системи з використанням структурного підходу та моделі проєктування Data Flow Diagrams (DFD).

GROUP EXPERT EVALUATION OF QUALITY CRITERIA OF THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE FIELD OF METROLOGY AND INFORMATION-MEASURING TECHNIQUE

The article's urgency of researching the importance of the applied national criteria for the quality of the educational program (CQEP) for higher education institutions (HEI) was established. The approach to group expert assessment of the weight of CQEP for the educational program (EP) in the field of metrology and information-measuring technique was studied. Members of one of the sectoral expert councils on technical specialties are involved in carrying out such assessments.

Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми

Розроблено інформаційну технологію прогнозування на підставі часових рядів. З'ясовано, що актуальною є розробка нових моделей і методів прогнозування для покращення якості прогнозу. В основу інформаційної технології покладено еволюційний метод синтезу прогнозної схеми на підставі базових прогнозних моделей. Обраний метод дає змогу вносити в розгляд будь-яку кількість прогнозних моделей, які можуть належати до різних класів. Для заданого часового ряду, шляхом знаходження розв'язку оптимізаційної задачі, обчислено вагові коефіцієнти, з якими моделі входять в результуючу прогнозну схему.

ЦИФРОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті досліджено цифрові права людини в епоху глобалізації. Зауважено, що поява феномену – цифрових прав людини пов’язано з виникненням свободи доступу до Інтернету, а також визначення потенційного «right to be forgotten» (права вимагати видалення персональних даних, конфіденційної інформації про особу з результатів пошукових сервісів).