інформаційні технології

КЛЮЧОВА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Зображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах певної економічної нестабільності. Досліджено та схематично наведено еволюцію поняття реінжиніринг бізнес-процесів, яка зображає змістове наповнення цього засобу управління та показує ключову роль інформаційних технологій у розвитку теорії реінжинірингу на сучасному етапі господарювання.

Георозподілений аналіз поглинань та емісій парникових газів лісів Польських Карпат

Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського, Малопольського і Сілезького воєводств та депонованого в них вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту та проведено георозподілений аналіз депонованого вуглецю лісів Польщі.

Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій

Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів.

Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом

New information technologies contribute to optimizing decision-making in business. In the article the structure and the practical implementation of information systems for providing services in the restaurant business are presented.

Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами

Tthe article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded.

Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів

Створено інтелектуальну систему аналізу екскурсійних маршрутів. На її основі розроблено базу знань для дорадчого засобу вибору екскурсійного маршруту. Проаналізовано результати останніх досліджень технологій аналізу даних просторового переміщення туристів. Розроблено засоби збирання, обробки та аналізу даних про переміщення та витрати туристів під час екскурсій. Отримані результати комп’ютерних розрахунків дають змогу визначити тенденції в прийнятті рішень туристами на екскурсіях та стануть основою бази знань майбутньої експертної системи оптимізації екскурсійного маршруту.

Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу

Нові інформаційні, телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІС-аналізу матеріально- технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Характерною ознакою сучасного етапу економічного та науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх якнайширше використання у різних сферах життя, зокрема в освіті та управлінні державою.  Сьогодні система освіти переживає період змін та трансформацій. Навчальні заклади повинні формувати вміння вчитися, здобувати інформацію, отримувати з неї необхідні знання. Зважаючи на це, все більшу роль у навчальному процесі відіграє рівень розвитку інформаційної культури особистості.

Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень

Стаття подана у формі аналітичного огляду новітніх інформаційних технологій в сфері туризму. Автори подають характеристику найвагоміших досліджень, які проводять у провідних лабораторіях з проблематики електронного туризму провідні спеціалісти галузі. Проведено аналіз результативності досліджень та виявлено низку актуальних завдань у сфері інформаційних технологій, зорієнтованих на галузь туризму, які потребують виконання.