конфлікт

Принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина

У статті проаналізовано принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина вказані у Законі України «Про медіацію», розкрити їх взаємозв’язок й взаємообумовленість. Методика дослідження включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків. Під час дослідження використовувались методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний.

Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс

Проаналізовано природу юридичного конфлікту, теоретичну і праксеологічну значущість наукового аналізу соціальних конфліктів і суперечностей. Висвітлено дослідження ролі об’єктивних і суб’єктивних факторів, що їх спричиняють, зокрема в Україні, визначено зумовлену наявність в її просторі потенційно конфліктогенних проблем – політичних, правових, соціальних, економічних, культурних, мовних, кон- фесійних тощо..

КОНТРОВЕРСІЙНІ ТЕМИ ЯК РІЗНОВИД КОНФЛІКТУ В НАУКОВІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

Відображення наукової контроверсійності розглядається як специфіка наукової журналістики. Авторка вважає контроверсійність тематики медіа-текстів про науку одним із важливих шляхів реалізації конфліктності у журналістських матеріалах. Ефективне подання наукової контроверсійної інформації в ЗМІ є резервом та інструментом розвитку і підтримки інтересу до науки, популяризації наукових знань серед широкого загалу, підвищення наукової медіа-грамотності.

Особливості медіавідображення конфліктності

У статті досліджується журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглядається як змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Автор аналізує, як відображення конфліктності здійснюється за допомогою змістових, жанрових, сюжетно-композиційних засобів журналістики.

Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі (оглядова стаття)

У статті автори розкривають суть інформаційної війни, акцентують увагу на основних розуміннях цього феномену. Наголошено, що в науковій літературі інформаційна війна трактується, зокрема, як: суперництво в інформаційно-психологічній сфері задля впливу і контролю над ресурсами; інформаційний вплив на прийняття політичних рішень; сучасний конфлікт, який притаманний для епохи постіндустріального суспільства; конфлікт, який передбачає використання інформаційної зброї та ін.

Управління конфліктами на основі розуміння цілей учасників колективного проектування

Досліджено та проаналізовано конфлікти проектування, які виникають під час колективного проектування внаслідок впливу різноманітних технічних та організаційних чинників. Запропоновано також динамічну модель виявлення конфліктів.

Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння

Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з
конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів
збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити
виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна
зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів.
Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих
напрямах вони різні.
 

The Model of Information Protection Management in Telecommunication Systems

It is proposed and studied the model of conflict interaction of objects and subjects of cyberspace based on the principles of construction discretionary access control models in information and telecommunication systems. The model can provide information security system in the form of Euclidean product of sets, which components are elements of information security. Cyberspace is defined as the Euclidean metric.

Знаки часу у вченні Папи Івана ХХІІІ

Аналізується позиція Римського понтифіка Івана ХХІІІ у розпізнаванні і прочитанні «знаків часу» як світових подій та явищ, які становлять загрозу світовій безпеці і мирному співіснуванню міжнародної спільноти. В контексті відповіді на знаки часу, застосовуючи аналітичний, структурно-функціональний, системний методи та контент-аналіз, досліджуються, подані у працях Івана ХХІІІ рекомендації та механізми врегулювання міжнародних конфліктів та забезпечення миру і міжнародної безпеки.