Volume 1, Number 2

In this issue

(25 articles)
M. A. Sozanskyi , P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn, V. E. Stadnik, M. M. Laruk
1-9
Volodymyr Dibrivnyi, H. V. Mel’nyk , V. V. Kochubei, D.S. Shevchenko
10-14
A.B. Yakymovych, L.V. Dolynska, O. I. Hevus
15-20
А. Slyuzar, Ya. Kalymon, R. L. Bukliv
27-31
Z. O. Znak, Olha Zin, N. M. Hnatyshyn, R. R. Olenych
32-38
R. O. Subtelnyi, О. M. Orobchuk, Stepan Melnyk, B. O. Dziniak
46-51
A. S. Krvavych, R. O. Petrina, S. А. Suberlyak, О. P. Prochera, О. М. Fedoryshyn
63-68
V. G. Chervetsova, Z. V. Gubrii, O. Shved, O. M. Mykytiuk, V. P. Novikov
69-73
O. S. Skip, A. A. Butsyak, V. V. Havryliak, O. Shved, V. I. Butsyak
74-79
V. G. Chervetsova, N. L. Zayarnyuk, O. Shved, V. I. Butsyak, V. P. Novikov
80-87
I. R. Buchkevych, S. V. Khomyak, M. S. Kurka, О. М. Fedoryshyn, N. Marintsova
88-97
S. V. Vasylyuk, G. B. Shiуan, N. Y. Monka, A. V. Shiyan, Vira Lubenets
98-104
N. M. Baran, Y. Y. Melnyk, S. A. Suberlyak, G. V. Yatsulchak, V. M. Zemke
132-135
O. M. Shevchuk, N. M. Bukartyk, M. R. Chobit, Z. Ya. Nadashkevych, V. S. Tokarev
136-141
V. V. Krasinskyi, O. V. Suberlyak, N. V. Khamula, T. O. Grytsenko, Yu. V. Klym
142-148
О. M. Grytsenko, O. V. Suberlyak, А. V. Pohmurska, V. V. Krasinskyi, P. P. Voloshkevych
149-156