Find Articles…

15888 results
Scientific articles Authors Journals
551 Комп’ютерна система аналізу біомедичних зображень

О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
552 Вибір принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури медичної інформаційної технології

А. Батюк, C. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
553 Застосування методу Карунена–Лоева для кластеризації кольорових зображень

1В. Загребнюк,2А. Кидисюк,1А. Яворський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
554 Генетичні алгоритми для розв’язання задач розміщення

Я.М. Грицишин, Д.В. Корпильов, Р.З. Кривий, Т.В. Свірідова, С.П. Ткаченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
555 Проблемні питання щодо використання комп’ютерно-орієнтованих тестових програм у навчальних закладах

*О. Гапеєва, М. Пасєка., **М. Навитка

Series of Computer Sciences and Information Technologies
556 Ієрархічне розподілення розв’язування блоково- стрічкових систем лінійних рівнянь великої розмірності

Д. Федасюк, П. Сердюк, Ю. Семчишин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
557 Оптимізація розв’язків задачі комівояжера методом послідовного сканування

Р. Базилевич, Р. Кутельмах

Series of Computer Sciences and Information Technologies
558 Керування точністю та складністю алгоритму кластеризації даних великої розмірності допуском на функцію подібності та декомпозицією

Р. Мельник, Р. Тушницький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
559 Використання генетичного алгоритму для оптимізації грошових потоків промислового підприємства

І. Пащенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
560 Pозрахунок початково-граничних умов у задачах фільтрації газу в пористих середовищах

Н. Лопух, М. Притула, Н. Притула, Я. П’янило

Series of Computer Sciences and Information Technologies
561 Oцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках

А. Васюра, І. Васильєв

Series of Computer Sciences and Information Technologies
562 Mетодологія побудови реляційних баз даних для підсистеми ААСУ «Управління фінансами»

О. Балтовський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
563 Місце білінгу в сучасних корпоративних інформаційних системах

В. Сімашко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
564 Методи та засоби опрацювання інформаційно-структурних образів води

*Х. Гульовата, Д. Пелешко, I. Цмоць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
565 Обробка даних в проблемно-орієнтованих системах організації алгоритмів реального часу

В. Грицик (1973 р.н)

Series of Computer Sciences and Information Technologies
566 Метод розпізнавання штрих кодової інформації (Ч. ІІ)

Б. Демида

Series of Computer Sciences and Information Technologies
567 Застосування виконувальних моделей для проектування сервісно-орієнтованих інтелектуальних інформаційних систем

Є. Буров

Series of Computer Sciences and Information Technologies
568 Методи та засоби семантичної інтеграції даних

А. Берко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
569 Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному просторі

О. Березький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
570 Нейроподібні структури машини геометричних перетворень у завданнях інтелектуального аналізу даних

Р. Ткаченко, А. Дорошенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
571 Потокова модифікація алгоритму RSA для шифрування зображень з чітко виділеними контурами

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко, М. Купчак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
572 Використання методів нечіткого виведення

А. Ковальчук, О. Суха, Л. Фабрі

Series of Computer Sciences and Information Technologies
573 Комп’ютерне моделювання розподілу пластових тисків у нафтогазових родовищах

А. Струк, Т. Матвійків , Є. Струк, І. Цмоць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
574 Aналіз нестаціонарного процесу руху газу в трубопроводі

А. Дацюк*, Я. П’янило, М. Притула, Н. Притула, Б. Землянський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
575 Iгрове моделювання мультиагентних систем

П. Кравець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
576 Застосування методів економіко-математичного моделювання для оптимізації структури витрат на якість

С. Весперіс

Series of Computer Sciences and Information Technologies
577 Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності приграничними елементами різних типів

Л. Журавчак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
578 Статистичне розпізнавання образів на основі розкладу в просторі з порідним елементом

С. Заболотній

Series of Computer Sciences and Information Technologies
579 Моделювання системи захисту товарів випробувальних екологічних лабораторій

Н. Луців, В. Юзевич*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
580 Моделювання систем електронної контент-комерції за допомогою мереж Петрі

В. Висоцька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
581 Mатематичне моделювання низинних лісових пожеж

К. Зеленський, В. Ліщина, *Є. Ваврук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
582 Mетодика оцінки якості електроенергії в мережах

В. Ванько

Series of Computer Sciences and Information Technologies
583 Mетодика технології ЕTL як підхід інтеграції даних туристичного бізнесу

Д. Угрин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
584 Kритерії конкурентоспроможності економічної підсистеми

Н. Ткаченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
585 Cинтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії

О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
586 Система технічного зору для ідентифікації літаків на основі нейронної мережі

М. Олексів, В. Пуйда

Series of Computer Sciences and Information Technologies
587 Розроблення програмного пакета для шифрування електронних документів засобами Ateb-функцій

М. Назаркевич, А. Гладець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
588 Визначення просторових координат об’єкта

А. Миц, В. Пуйда, Л. Цигилик

Series of Computer Sciences and Information Technologies
589 Вибір умовних пунктів споживання під час розв’язання транспортної задачі великої розмірності

C. Білоус

Series of Computer Sciences and Information Technologies
590 Аналогові структурно-функціональні схеми частотонезалежних демодуляторів АМ- та ЧМ-сигналів

П. Тимощук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
591 Тиристорне керування мотором постійного струму з послідовним збудженням

В. Самотий, А. Павельчак, У. Дзелендзяк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
592 Мікрохвильові технології: термоелектричний вимірювач різниці температур на вході – виході калориметричного НВЧ навантаження

Г. Юрчик

Series of Computer Sciences and Information Technologies
593 Інженерна методика синтезу автоматичних систем з ПІ-ПД – алгоритмом регулювання

І. Ковела, О. Іванюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
594 Використання пакетів схемотехнічного проектування для побудови моделей механічних компонентів

А. Петренко, В. Ладогубець, О. Безносик, О. Фіногенов, О. Чкалов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
595 Принципи побудови інструментальних драйверів у середовищі програмування LabWindows CVI

В. Бондирєв, Є. Походило

Series of Computer Sciences and Information Technologies
596 Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем електронної контент-комерції

А. Берко, В. Висоцька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
597 Автоматизація оброблення письмової кореспонденції

1В. Загребнюк, 2А. Кидисюк, 1С. Кріль, 1Н. Следнева

Series of Computer Sciences and Information Technologies
598 Тенденції невизначеності в мовах програмування

Д. Зербіно, Ю. Цимбал

Series of Computer Sciences and Information Technologies
599 Розроблення інформаційної технології для аналізу та синтезу МЕМС

В. Теслюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
600 Метод побудови інтелектуальних агентів аналізу та структуризації джерел простору даних науково-технічної інформації

В. Литвин, Н. Шаховська

Series of Computer Sciences and Information Technologies