Find Articles…

15809 results
Scientific articles Authors Journals
401 Метод і засоби інформаційної підтримки пожежно-рятувального автомобіля

Н. Павич, Т. Рак*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
402 Управління економічною безпекою великого міста

І. Огородник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
403 Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладiв Атев-функцiй у числові ряди Тейлора та Фур’є

Дронюк І., Назаркевич М., Дронюк М.

Series of Computer Sciences and Information Technologies
404 Комп’ютерне моделювання крайових задач на основі безсіткових апроксимацій

В. Макар

Series of Computer Sciences and Information Technologies
405 Поняття достовірності математичних моделей випадкових процесів керування станом складних об’єктів

А. Левченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
406 Програмний засіб відображення просторово-часових даних

Я. Ковівчак, Ю. Кущев

Series of Computer Sciences and Information Technologies
407 Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA тернарними дробово-лінійними формами

А. Ковальчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
408 Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта Пельтьє

Г. Юрчик

Series of Computer Sciences and Information Technologies
409 Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в’язанок

В. Головко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
410 Основні критерії вибору мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією

І. Брунець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
411 Дослідження параметрів простору даних при двокаскадній кластеризації

Р. Мельник, Р. Тушницький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
412 Особливості побудови підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження медичних даних

А. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
413 Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу

Н. Ткаченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
414 Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж

Ю. Сінчук, Н. Притула, М. Притула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
415 Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів

В. Лахно, А. Петров

Series of Computer Sciences and Information Technologies
416 Модель процесу аналізу даних

О. Овсяк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
417 Модель процесу аналізу даних

Ю. Нікольський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
418 Оптимізація кластерної структури сенсорної мережі методом імітаційного моделювання

О. Кузьмін, В. Головко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
419 Математичне моделювання туристичних послуг із використанням Internet-технологій

Н. Крап, В. Юзевич*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
420 Математична модель ємнісного первинного перетворювача з внутрішнім електродом складної конструкції

Р. Івах

Series of Computer Sciences and Information Technologies
421 Модель системи «пласт підземного газосховища — газозбірний пункт»

С. Гладун

Series of Computer Sciences and Information Technologies
422 Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням

В. Гавриш, Д. Федасюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
423 Межа Бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем

Я. Драган

Series of Computer Sciences and Information Technologies
424 Математичне моделювання інформації, отриманої при взаємодії інфрачервоного та оптичного випромінювання з порошковими матеріалами

O. Чабан, В. Юзевич*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
425 Структурно-семантична інтеграція даних на основі фактологічної реляційної моделі

А. Берко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
426 Визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об’єктів

С. Щербовських

Series of Computer Sciences and Information Technologies
427 Використання енергетичної теорії лінійних моделей стохастичних сигналів для організації фільтрації за параметром наборів однотипних зображень

Д. Пелешко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
428 Використання шумоподібних кодів для задач стеганографії

О. Різник, Б. Балич, І. Вербенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
429 Разработка унифицированной модели представления структур электронных документов

В. Левыкин, Е. Моспан

Series of Computer Sciences and Information Technologies
430 Аналіз мов опису користувацьких інтерфейсів для застосування у програмному забезпеченні САПР

М. Лобур, О. Маркелов, С. Бобало

Series of Computer Sciences and Information Technologies
431 Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп’ютерного зору

В. Грицик (1973 р. н.)

Series of Computer Sciences and Information Technologies
432 Оцінювання апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи з врахуванням закона Амдаля

В. Глухов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
433 Перетинна декомпозиція цифрових автоматів

В. Глухов, Р. Еліас

Series of Computer Sciences and Information Technologies
434 Комп’ютерна симуляція системи: перетворювач числа фаз – трифазний мостовий випрямляч

В. Самотий1,2, У. Дзелендзяк1, М. Моргун1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
435 Адаптивний алгоритм ієрархічно розподіленого розв’язування СЛАР великої розмірності

Д. Федасюк, П. Сердюк, Ю. Семчишин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
436 Репозитарий интеллектуального анализа данных

Т. Шатовская, И. Каменева, А. Гуд

Series of Computer Sciences and Information Technologies
437 Про деякі нескінченні множини простих чисел для використання в системі RSA

А. Ковальчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
438 Автоматизація побудови динамічних моделей і оптимізація виробничих систем

Б. Каменський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
439 Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками

І. Дронюк, М. Назаркевич, Ю. Пелех

Series of Computer Sciences and Information Technologies
440 Дослідження ефективності існуючих алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера

Р. Базилевич, Р. Кутельмах

Series of Computer Sciences and Information Technologies
441 Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану просторових конструкцій

І. Дияк*, М. Копитко, А. Коркуна

Series of Computer Sciences and Information Technologies
442 Алгоритми послідовного пакування сильнозв’язних частин схем з заданими обмеженнями

Р. Базилевич, А. Ждан

Series of Computer Sciences and Information Technologies
443 Вдосконалений протокол взаємної аутентифікації на основі смарт-карт для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування

В. Яковина, О. Одуха

Series of Computer Sciences and Information Technologies
444 Шкалювання при розподілі обмежених ресурсів

Ю. Верес, А. Катренко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
445 Бази даних для моніторингу біорізноманіття природного заповідника «Розточчя»

С. Стрямець, Г. Стрямець*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
446 Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами

*С. Гладун, Я. П’янило, М. Притула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
447 Структурний аналіз методів оптимальної побудови циклічних кодів з поліпшеними характеристиками

В. Різник*, Д. Скрибайло-Леськів, О. Ляхович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
448 Шифрування і дешифрування зображень дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
449 Аналіз нейромережних методів Data Mining як складової технології Business intelligence

А. Дорошенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
450 Метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування землі

І. Горбатий

Series of Computer Sciences and Information Technologies