стратегія

Необхідність стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти його реалізації

Сьогодні важливо не тільки те, чим займається бізнес, але й те, як він веде свою діяльність, а саме чи дотримується моральноетичних цінностей, чи дбає про своїх працівників, чи не шкодить довкіллю. Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних положень щодо формування та реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у компаніях.

Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції

Досліджено особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Проаналізовано складові елементів бренд-менеджменту та визначено місце і роль стратегії розвитку бренду. Встановлено ключові чинники, що впливають на розроблення та реалізацію стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Узагальнено проблеми, пов’язані із реалізацією бренд-менеджменту в умовах євроітеграції, спричинені неефективністю розробленої стратегії розвитку бренду та її невідповідністю викликам зовнішнього ринку.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто проблематику проєктування багатофункціональних шкіл-інтернатів у контексті стратегії деінституціалізації, яка передбачає значне скорочення їх кількості та суттєву реорганізацію простору. Вказано на необхідність суттєвого перегляду підходів у проєктування закладів альтернативного піклування над дітьми, позбавленими батьківської опіки, та їх можливі варіанти.

Використання проєктного підходу в стратегічному плануванні розвитку територій

Висвітлено особливості процесу стратегічного планування розвитку територій та виокремлено основні проблеми щодо його ефективної реалізації. Розкрито групи процесів та інструменти проектного управління. Узагальнено практику застосування проєктного підходу для забезпечення розвитку територіальних громад і показано доцільність його використання для організації робіт зі стратегічного планування розвитку територій.

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах.

Особливості вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств на основі аналізу стратегічних альтернатив

Проаналізовано змістове навантаження поняття «стратегія», розглянуто основні ключові концепції визначення стратегії як зарубіжних, так і українських вчених, наведено відомі види стратегічних альтернатив, які найчастіше використовують в організаціях, наведено етапи вибору стратегії розвитку компанії на основі вибору стратегічних альтернатив, вказано ризики, з якими можуть зіткнутися розробники стратегії, реалізуючи цей процес.

Forecasting economic result of business logic improvements using Game Theory for modeling user scenarios

A new approach to user behavior modeling based on Game Theory was proposed.  It was developed to consider initial intensity, a strategy applied, a profit gained, and resources utilized as inalienable attributes of users' behavior.  The approach covers various aspects of users' motivation and rational actions, not only a statistical image of a pool's summary.  Additionally, the given model is strongly connected to profit and loss parameters by operating with profit and utilized resources as parts of model inputs.  The proposed model can enable efficient modeling aimed to validate an economic

СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж в розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Виявлено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа маркетингу. Виділено проблеми, з якими бояться зіштовхнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах.

СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У даній публікації показані результати дослідження стратегічних можливостей і варіантів формування дієвих стратегічних ходів у розвитку молодіжних громадських організацій (МГО), зокрема студентських (СГО). Реальні стратегічні альтернативи відображені на прикладі декількох СГО, що конкурують у Західному регіоні України: «BEST Lviv», «AISEC», «AEGEE» та «ФРІ». Проведена за рядом методів стратегічна діагностика дозволила розробити рекомендації з підвищення конкурентоспроможності «BEST Lviv».

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

В умовах глобальних викликів, які перманентно виникають а іноді і достатньо рельєфно відслідковуються в результаті посилення конкуренції на зовнішніх ринках, обумовлюють необхідність якісно нового прискорення розвитку української економіки та подвоєного зростання внутрішнього валового продукту шляхом використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу, як важливої передумови її модернізації на інноваційних засадах.