Issue 3, Number 847(1), 2016

In this Number

(40 papers)
Y.Voytsekhovska, A. Mavrina , V. Voytsekhovska
42-48
O. Emelyanov , A. Vysotski, T. Petrushka
81-87
G. Kopets, G. Rachynska, K. Dzyubina
107-113

K. V. Protsak, O. P. Prosovych

Kateryna Protsak, O. Prosovych
145-150

Shabaykovych V. A., Perepichka E.,V.

183-192

Dzyubina K.O., Dzyubina A.V.

K. Dzyubina, A. Dzyubina
205-212