Find Articles…

15813 results
Scientific articles Authors Journals
51 Математичне моделювання розподілу тиску у кусково-однорідному пласті з урахуванням ідеального контакту між зонами

Л. Журавчак, А. Струк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
52 Комп’ютерна підтримка вивчення іноземних мов

М. Голубінська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
53 Консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Ю. Сєров, Т. Чорна

Series of Computer Sciences and Information Technologies
54 Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку

Р. Кочан1, О. Нечай2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
55 Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

І. Ковела, О. Вітер, Ю. Яцук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
56 Key frame recognition using voronoi tessellations

S. Mashtalir, O. Mikhnova

Series of Computer Sciences and Information Technologies
57 Обгрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону

М. Медиковський, І. Цмоць, М. Подольський*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
58 Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

Т. Басюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
59 Організація мультимайстерного режиму для I2C-інтерфейсу мікроконтролерів AVR

А. Павельчак1, В. Самотий1,2, Ю. Яцук1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
60 Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами

Т. Заведюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
61 Дискретна модель системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням

У. Дзелендзяк1, В. Самотий1,2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
62 Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм

А. Мельник, Н. Козак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
63 Прогнозування багатовимірних нестаціонарних часових рядів на основі адаптивної нео-фаззі-моделі

Є. Бодянський, О. Тищенко, Д. Копаліані

Series of Computer Sciences and Information Technologies
64 Синтез та обчислення основних типів ДПХ на основі циклічних згорток

І. Процько

Series of Computer Sciences and Information Technologies
65 Класифікація повідомлень груп новин у векторному просторі семантичних полів

Б. Павлишенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
66 Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій

В. Різник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
67 Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційно-комп`ютерних технологій

В. Заяць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
68 Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Н. Бойко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
69 Алгоритмічні та програмні засоби опрацювання зображень в операційній системі MAC OS X

Р. Кутельмах, Н. Павич, Х. Андрухів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
70 Розподіл обмежених ресурсів засобами СППР

О. Верес, Ю. Верес

Series of Computer Sciences and Information Technologies
71 Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

О. Гринів, Н. Притула, М. Притула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
72 Пошук траєкторій рухомих об’єктів для автоматизованих систем відеоспостереження

Ю. Іванов, Д. Пелешко, А. Ковальчук, М. Пелешко*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
73 Алгоритм керування двохосьовою платформою

А. Павельчак1, В. Самотий1,2, Р. Василів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
74 Розроблення методу визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору

А. Пукач, В. Теслюк, Р.-А. Іванців, М. Лобур

Series of Computer Sciences and Information Technologies
75 Застосування мережі Байєса для оцінки ступеня значимості впливаючих факторів на ЛПР в автоматизованих системах при прийнятті релевантних рішень

В. Передерій1, С. Бабичев2, В. Литвиненко1, 2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
76 Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3

Series of Computer Sciences and Information Technologies
77 Parallel metaheuristics in graph coloring

Z. Kokosiński

Series of Computer Sciences and Information Technologies
78 Концепция реконфигурации управления для восстановления управляемости и устойчивости самолета в отказных ситуациях

Д. Шевчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
79 Розділення території на економічні складові в умовах невизначеності

О. Кузьмін1, А. Ковальчук2, Р. Ступень3

Series of Computer Sciences and Information Technologies
80 Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення

Н. Гоц

Series of Computer Sciences and Information Technologies
81 Дослідження методики пошуку оптимального маршруту пасажирів у транспортній мережі міста

Вікторія Гамар, Віталія Гамар, Богдан Демида

Series of Computer Sciences and Information Technologies
82 Математична модель електрогастроентеросигналу для підвищення достовірності електрогастроенетросистем

М. Тимчак, М. Хвостівський, Л. Дедів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
83 Інформаційні технології оптимізації структур систем на основі комбінаторних методів

О. Різник, Б. Дубик, Н. Куліш, Т. Чабан

Series of Computer Sciences and Information Technologies
84 Геоінформаційний підхід до оцінювання емісії та поглинань парникових газів в лісовому господарстві

С. Стрямець1, О. Стрямець2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
85 Математичне моделювання перехідних процесів в системах транспортування газу

Н. Притула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
86 Мультиагентна ігрова модель прийняття рішень з корельованими стратегіями

П. Кравець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
87 Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів

Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца

Series of Computer Sciences and Information Technologies
88 Утворення речень англійською та німецькою мовами за допомогою породжувальних граматик

В. Висоцька, Т. Шестакевич, Ю. Щербина*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
89 Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем

В. Литвин, М. Бойчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
90 Використання побітових операцій і додаткового зашумлення в алгоритмі RSA при шифруванні-дешифруванні зображень

А. Ковальчук, Д. Пелешко, *Ю. Борзов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
91 Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів

О. Овсяк*, В. Овсяк, Ю. Петрушка

Series of Computer Sciences and Information Technologies
92 Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи

Г. Мельник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
93 Модель аналітичної системи профілювання наркотичних речовин на основі мережі Байеса

*В. Вартузов, С. Бабічев, В. Литвиненко, А. Фефелов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
94 Доказова та практична стійкість R-схеми блочного шифрування до диференціального криптоаналізу

С. Яковлєв

Series of Computer Sciences and Information Technologies
95 Адаптивний w-нейрон та його навчання в задачах прогнозування і виявлення розладнань

Є. Бодянський, О. Винокурова

Series of Computer Sciences and Information Technologies
96 Застосування штучної нейронної мережі прямого поширення сигналу для реконструкції зображень біполярної імпедансної томографії

Ю. Промович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
97 Дослідження характеристик засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі

В. Мельник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
98 Пасивний Т-мікроміксер з бар’єрами для ламінарного потоку

О. Матвійків, Б. Дмитришин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
99 Комп’ютерне опрацювання дихального шуму синфазним методом для підвищення інформативності аускультативних систем

І. Дедів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
100 Спектральні властивості булевих функцій, реалізовних одним нейронним елементом і суматорами за модулем 2

Ф. Гече1, В. Коцовський1, А. Батюк2

Series of Computer Sciences and Information Technologies